Niemal 24 mln zł na projekty badawcze dla młodych naukowców w konkursie SONATINA 4


czwartek, 30 lipca 2020

Ogłaszamy wyniki czwartej edycji konkursu SONATINA. W rozstrzygniętym dzisiaj konkursie 35 naukowców rozpoczynających karierę otrzyma finansowanie w wysokości prawie 24 mln zł na realizację projektów badawczych i staży w zagranicznych ośrodkach naukowych.

UWAGA: Informujemy, że w opublikowanych w dniu dzisiejszym listach rankingowych konkursu SONATINA 4 znalazły się błędy dotyczące wysokości kwot przyznanego finansowania. W związku z tym listy rankingowe zostały usunięte ze strony. Poprawne listy zostaną opublikowane w najbliższym możliwym terminie. Przepraszamy za niedogodności.

Listy rankingowe

Konkurs SONATINA skierowany jest do osób, które stopień naukowy doktora uzyskały w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, lub którym został on nadany do 30 czerwca 2020 r. W czwartej edycji konkursu spośród 166 złożonych wniosków do finansowania eksperci skierowali 35 o łącznej wartości 23 788 601 zł. Wskaźnik sukcesu wyniósł 21%. Przyznane granty pokryją koszty pełnoetatowego zatrudnienia laureatów w polskich jednostkach naukowych, realizacji projektów badawczych oraz trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych.

O środki na realizację projektów badawczych ubiegali się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. Najwięcej, bo aż 65, wniosków złożono w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce. W sumie w tej grupie nauk finansowanie o łącznej kwocie ponad 11,8 mln zł otrzymało 11 projektów. W naukach ścisłych i technicznych zgłoszono 52 propozycje projektów z czego 13 otrzyma finansowanie na kwotę ponad 16 mln zł. Przedstawiciele nauk o życiu złożyli 48 wniosków, z czego 11 o wartości prawie 9,6 mln zł zostało zakwalifikowanych do finansowania.

SONATINA to konkurs, którego głównym celem jest umożliwienie rozwoju debiutującym naukowcom. Dzięki stabilnemu zatrudnieniu w polskich jednostkach naukowych oraz realizacji zagranicznych staży młodzi badacze mają szansę zdobyć wiedzę i doświadczenie niezbędne do wspinania się po kolejnych szczeblach naukowej kariery. Po zakończeniu realizacji grantu naukowcy mogą starać się o finansowanie projektu w konkursie SONATA dla bardziej doświadczonych doktorów, czy SONATA BIS, który umożliwia utworzenie nowego zespołu badawczego.

Informujemy, że dziś zostaną wysłane decyzje dla wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w konkursie SONATINA 4. Przypominamy, że decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1 – 7 i 9 ustawy o NCN, decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki będzie doręczana wyłącznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku gdy osoba fizyczna będąca wnioskodawcą/kierownik projektu wskaże we wniosku adres skrytki ePUAP, decyzja będzie wysłana na ten adres. Jeżeli wnioskodawca będący osobą fizyczną/kierownik projektu nie wskaże adresu skrytki ePUAP, doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie na podany we wniosku adres e-mail informacji z adresem elektronicznym, z którego można pobrać decyzję dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotyczące przyznania środków finansowych przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna również do podmiotu, wskazanego we wniosku jako podmiot realizujący. W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP, skrytki ePUAP, e-mail). W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie ZSUN/OSF.