Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański, Wydział ChemiiGdańsk, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: stypendysta, doktorant
Wymagania:


1. Ukończone studia magisterskie na kierunku chemia,
2. Uzyskane osiągnięcia naukowo-badawcze (publikacje, udział w konferencjach) lub inna udokumentowana forma aktywności badawczej
3. Znajomość podstaw z zakresu chromatografii cieczowej, spektrometrii mas i magnetycznego rezonansu jądrowego, w tym praktyczna umiejętność obsługi aparatury pomiarowej
4. Pożądane są umiejętności w zakresie syntezy i oczyszczania peptydów
5. Doświadczenie w prowadzeniu badań z użyciem białek, a w szczególności enzymów proteolitycznych
6. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

Opis zadań:

1. Badanie struktury aktywnych biologicznie peptydów produkowanych przez cyjanobakterie bałtyckie z zastosowaniem magnetycznego rezonansu jądrowego NMR
2. Synteza chemiczna bioaktywnych peptydów
3. Badanie aktywności wybranych peptydów względem proteasomu 20S

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 4 kwietnia 2017, 00:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Planowane zatrudnienie od dnia 1.05.2017 na rok (12 miesięcy) z możliwością przedłużenia. Stypendium 1700 PLN.

Dodatkowe informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Instytucie Oceanografii, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni 81-378, Al. Marszałka Piłsudskiego 46 p. 110s lub 101s lub przesłać e-mailem na adres: biohm@ug.edu.pl: następujące dokumenty
1. Podanie
2. życiorys, uwzględniający informacje o wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach, doświadczeniu naukowym zdobytym poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w projektach badawczych
3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych z zakresu nauk przyrodniczych lub poświadczone przez dziekanat uczestnictwo w studiach II stopnia (średnią ze studiów II stopnia)
4. wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych,
5. kopie publikacji naukowych,
6. opinię samodzielnego pracownika naukowego.

Data dodania ogłoszenia: 2017-03-20 13:42:37

« wróć do ofert pracy

Polityka cookies

Partnerzy