Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Politechnika Śląska, Wydział AEiI, Instytut InformatykiGliwice, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: stypendium doktoranckie
Wymagania:

• Status doktoranta Studiów Doktoranckich prowadzonych na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej;
• Tytuł zawodowy magistra inżyniera w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie: biotechnologia
Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie w analizach danych sekwencjonowania;
• doświadczenie w pracy naukowej związanej z analizą danych pochodzących
z eksperymentów biologicznych;
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego poświadczona certyfikatem;
• znajomość języka polskiego poświadczona egzaminem maturalnym lub innym egzaminem państwowym;
• bardzo dobra znajomość środowisk programistycznych Matlab oraz R;
• znajomość narzędzi statystycznej analizy danych wielowymiarowych uzyskanych przez zastosowanie technik wysokoprzepustowych (w szczególności: głębokie sekwencjonowanie, platformy mikromacierzowe);
• znajomość i umiejętność implementacji zaawansowanych algorytmów statystycznych;
• znajomości technik data- i text- miningu;
• orientacja we współczesnych bazach danych i serwisach bioinformatycznych,

Opis zadań:

Opis zadań:
Poszukujemy osoby zainteresowanej udziałem w projekcie badawczym NCN w ramach konkursu „OPUS 11” pt.: „OPUS Nowe algorytmy do oceny struktur klonalnych oraz do modelowania niejednorodnych ewolucji dla zastosowań w genomice nowotworów”.
Zakres obowiązków:
• Czynny udział w pracach projektu;
• Zaangażowanie w analizę otrzymanych danych;
• Aktywny udział w opracowaniu wyników i przygotowaniu publikacji;
• Aktywny udział w tworzeniu i implementacji algorytmów niezbędnych do opracowania narzędzia bioinformatycznego;
• Zaangażowanie w realizację grantu w standardowych godzinach (dyspozycyjność);
• Prowadzenie dokumentacji badawczej;
• Okresowe (kwartalne) sprawozdawanie postępów prac.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 4 maja 2017, 15:00
Forma składania ofert: pocztą
Warunki zatrudnienia:

• Wynagrodzenie w formie stypendium NCN
• Data rozpoczęcia pracy: preferowany 01.06.2017 r.
• Okres pracy przy projekcie: minimum 30 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia należy przesyłać na adres email: andrzej.polanski@polsl.pl oraz dorota.huget@polsl.pl

Wymagane dokumenty:
• Życiorys naukowy (CV) zawierający w szczególności informacje o:
dotychczasowych osiągnięciach naukowych (w tym publikacjach);
wyróżnieniach, stypendiach, nagrodach, doświadczeniach naukowych zdobytych poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą;
wystąpieniach na konferencjach naukowych;
udziale w warsztatach i szkoleniach;
dotychczasowym udziale w projektach badawczych.
• Skan dyplomu magisterskiego;
• Lista publikacji;
• List motywacyjny;
• Kontakt do przynajmniej dwóch pracowników naukowych, którzy mogą dostarczyć list referencyjny.
Kandydaci mogą zostać poproszeni o dodatkowe materiały (np. prace dyplomowe, przygotowane lub opublikowane artykuły) lub o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją rekrutacyjną.

Data dodania ogłoszenia: 2017-04-20 12:00:56

« wróć do ofert pracy

Polityka cookies

Partnerzy