Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Chemii OrganicznejŁódź, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Post-doc
Wymagania:

Wymagania:
1. stopień doktorski w zakresie chemii/technologii chemicznej lub dziedzin pokrewnych (lub list poświadczający, że obrona pracy doktorskiej nastąpi do 1 października 2017 r.), osoba uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, przy czym do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z: urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym udzielonym na zasadach określonych w Kodeksie pracy, pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia. W takiej sytuacji siedmioletni okres wydłuża się o czas trwania urlopu, o ile wnioskodawca może to potwierdzić odpowiednim dokumentem. W konkursie mogą wziąć udział kobiety, które uzyskały stopień naukowy doktora wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, o ile urodziły bądź przysposobiły dziecko/dzieci. Okres, jaki upłynął od uzyskania stopnia doktora, może zostać przedłużony o 18 miesięcy na każde dziecko.
2. doświadczenie badawcze udokumentowane publikacjami w dziedzinie chemii organicznej,
3. bardzo dobra znajomość i zainteresowania naukowe w obszarze chemii organicznej,
4. bardzo dobra znajomość metod spektroskopowych i ich zastosowania do identyfikacji związków organicznych,
5. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
6. umiejętność samodzielnego planowania i organizacji pracy eksperymentalnej,
7. umiejętność pracy w grupie, silna motywacja i entuzjazm do prowadzenia badań naukowych i dalszego rozwoju naukowego, kreatywność, samodzielność w planowaniu i prowadzeniu eksperymentów.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys (z podanym adresem e-mail), zawierający informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych i wyróżnieniach wynikających z dotychczas prowadzonych badań (w tym przede wszystkim wyszczególnienie publikacji w czasopismach naukowych, wystąpień konferencyjnych, udziału w projektach badawczych, stażach, szkoleniach oraz inne wyróżnienia działalności badawczo-naukowej),
3. kopia dyplomu doktorskiego (lub list poświadczający, że obrona pracy doktorskiej nastąpi do 1 października 2017 r.),
4. oświadczenie o gotowości rozpoczęcia realizacji zadań w Projekcie najpóźniej od dnia 1 listopada 2017 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
6. opinia promotora pracy doktorskiej,
7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych według poniższego wzoru:
„Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej dokumentacji dla celów postępowania konkursowego w ramach otwartego konkursu na udział w realizacji projektu „Aktywowane grupami funkcyjnymi polieny w asymetrycznej organokatalizie” w Instytucie Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź”
Zgłoszenia oraz ewentualne dodatkowe pytania w sprawie rekrutacji prosimy kierować na adres:
lukasz.albrecht@p.lodz.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.08.2017 r.
Komisja Rekrutacyjna, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji kandydatów oraz wyłonieniu kandydatów spełniających wymagania formalne, ogłosi listę kandydatów, którzy zakwalifikowali się do dalszych etapów postępowania konkursowego, oraz określi ich miejsce i czas. Stosowna informacja zostanie przesłana do kandydatów drogą e-mailową.

Opis zadań:

Projekt badawczy „Nowe cykloaddycje typu [4+2] w syntezie asymetrycznej” badawczy ma za zadanie zaprojektowanie i rozwój nowych cykloaddycji typu [4+2] na potrzeby syntezy asymetrycznej. Szerokie zastosowania i możliwości syntetyczne oferowane przez cykloaddycji typu [4+2] sprawiają, że poszukiwanie nowych reakcji tego typu ma bardzo duże znaczenie ponieważ oferują one dostęp do wielu cennych bloków budulcowych oraz motywów strukturalnych ważnych z punktu widzenia biologicznego. W ramach realizacji projektu Post-doc (k/m) będzie prowadził badania naukowe związane z opracowaniem i optymalizacją cykloaddycji typu [4+2]. Do zadań Post-doca (k/m) będzie należała identyfikacja nowych ścieżek reakcyjnych oraz optymalizacja warunków reakcji stereoróżnicujących.
Post-doc (k/m) będzie również zobowiązany do przygotowywania na podstawie wyników przeprowadzonych badań raportów cząstkowych oraz publikacji naukowych. Post-doc (k/m) będzie zaangażowany w Projekt w wymiarze pełnego etatu.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 28 sierpnia 2017, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu, maksymalny okres zatrudnienia 36 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Komisja konkursowa przeprowadzi z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się po zamknięciu terminu składania aplikacji. Kandydaci zostaną indywidualne poinformowani o wynikach pierwszego etapu rekrutacji oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

Data dodania ogłoszenia: 2017-08-11 18:34:26

« wróć do ofert pracy

Polityka cookies

Partnerzy