Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Łódzki, Wydział FilologicznyŁódź, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta
Wymagania:

Stypendysta/tka będzie członkiem zespołu projektowego projektu „Rozpowszechnianie filmów w Polsce w latach 1945-1989: ogólnokrajowe ramy instytucjonalne i lokalne studium przypadku” (SONATA BIS, 2016/22/E/HS2/00135), kierowanego przez dr hab. Konrada Klejsę.

Do konkursu może przystąpić kandydat/ka, który/a w przeszłości nie należał/ała do zespołu badawczego prowadzonego przez kierownika projektu, a ponadto posiada:
- stopień magistra w zakresie humanistyki lub nauk społecznych (preferowani będą kandydaci, którzy ukończyli studia o profilu filmoznawczym lub medioznawczym);
- status uczestnika studiów doktoranckich w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych;
- doświadczenie w pracy badawczej udokumentowane autorstwem lub współautorstwem przynajmniej dwóch prac naukowych poświęconych kinu polskiemu po 1945 roku;
- bardzo dobrą znajomość języka polskiego i dobrą znajomość języka angielskiego (na poziomie akademickim);
- umiejętność zarówno samodzielnej pracy naukowej, jak i współpracy w ramach zespołu oraz motywację do pracy badawczej, dyspozycyjność i zaangażowanie.

Opis zadań:

Indywidualne zadania stypendysty/stki będą polegały na:
- zebraniu danych na temat ogólnopolskich ram rozpowszechniania filmów krótkometrażowych (dodatki do seansów filmów fabularnych, kina objazdowe, szkolne, zakładowe i muzealne), także w aglomeracji łódzkiej
- pracy nad rozprawą doktorską powiązanej z tematyką projektu.

Ponadto stypendysta/tka, jako członek zespołu projektowego, zostanie zobowiązany/a do:
- współpracy z kierownikiem projektu oraz innymi członkami zespołu projektowego w opracowaniu bazy danych filmów dystrybuowanych w PRL (kina i telewizja) oraz analizie tych danych;
- pomocy w przeprowadzaniu wywiadów pogłębionych metodą historii mówionej z osobami z osobami zajmującymi się rozpowszechnianiem filmów
- prezentowania wyników badań na przynajmniej jednej ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej;
- przygotowania (także w formule współautorstwa) przynajmniej jednego artykułu naukowego będącego rezultatem prac zespołu projektowego;
- udziału w organizacji przynajmniej jednego spotkania naukowego związanego z realizacją projektu.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS
Termin składania ofert: 21 września 2017, 15:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Zwycięski kandydat/ka będzie otrzymywać 1200 PLN miesięcznie przez okres 24 miesięcy (istnieje możliwość aplikowania o dodatkowe stypendia oferowane przez UŁ).

Planowane rozpoczęcie okresu finansowania: 01.10.2017 (może ulec zmianie).

Okres finansowania może zostać wydłużony o maksimum 6 miesięcy w drodze aneksu do umowy. W wypadku niewywiązywania się stypendysty/tki z umowy, wypłata stypendium zostaje wstrzymana.

Stypendysta/tka podlegać będzie corocznej ocenie wykonywania swoich obowiązków oraz osiągnięć w realizacji projektu. Formę oceny określi kierownik projektu.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
- wniosek o przyznanie stypendium, zawierający klauzulę "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)”;
- list motywacyjny (1 str – w języku angielskim);
- kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
- zaświadczenie o statusie doktoranta wydane przez jednostkę naukową (lub oświadczenie kandydata);
- krótkie CV naukowe uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe (wykaz publikacji i konferencji) oraz inne informacje ważne przy rozpatrywaniu wniosku (nagrody, wyróżnienia, stypendia, doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych).

Zgłoszenia w formie plików pdf proszę przesyłać na adres: konrad.klejsa@uni.lodz.pl.

Kryteria i tryb przyznawania stypendium precyzuje Uchwała Rady Narodowego Centrum Nauki – Regulamin - przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych NCN - nr 50/2013 z 3 czerwca 2013.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 września 2017 r.

Data dodania ogłoszenia: 2017-08-12 17:17:08

« wróć do ofert pracy

Polityka cookies

Partnerzy