Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet JagiellońskiKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: stypendium doktoranckie (doktorant)
Wymagania:

1.Kandydat w chwili rozpoczęcia realizacji badań jest doktorantem.
2. Kandydat był kształcony w kierunku: biologia lub biomedycznych kierunków pokrewnych
3. Kandydat zna język angielski na poziomie pozwalającym na czytanie oraz pisanie prac naukowych oraz swobodną komunikację.
4. Kandydat dysponuje udokumentowanymi osiągnięciami naukowymi lub doświadczeniem naukowym kluczowym dla realizacji ww. projektu. W szczególności oceniane będą: publikacje w renomowanych czasopismach, stypendia i nagrody naukowe, staże krajowe i zagraniczne, warsztaty i szkolenia naukowe.
5.Kandydat cechuje się dużą samodzielnością w realizacji powierzonych mu zadań.

Preferowani będą kandydaci posiadający: praktyczną znajomość hodowli komórek w warunkach 2D i 3D; wiedzę i doświadczenie dotyczące bioreaktorów stosowanych w hodowlach komórek, biomateriałów i materiałów implantacyjnych stosowanych do hodowli komórek i regeneracji tkanki kostnej oraz somatycznych komórek macierzystych, komórek tkanki kostnej i biologii kości. Dodatkowym atutem kandydatów będzie znajomość aktualnej anglojęzycznej literatury dotyczącej biologicznych własności szkieł bioaktywnych i ceramiki bioaktywnej oraz znajomość technik mikroskopii skaningowej i konfokalnej.

Opis zadań:

Celem pracy doktorskiej jest określenie, w hodowlach komórek macierzystych szpiku kostnego i tkanki tłuszczowej, jakie- i w jaki sposób czynniki transkrypcyjne oraz szlaki sygnalizacji komórkowej inicjują i regulują procesy kościotworzenia w zetknięciu z osteoinduktywnym podłożem/rusztowaniem implantacyjnym. W końcowej części projektu zakłada się również weryfikację uzyskanych wyników w modelu zwierzęcym. Do zadań stypendysty będzie należało m.in. prowadzenie hodowli komórek macierzystych na podłożach i rusztowaniach materiałów bioaktywnych oraz prowadzenie hodowli w bioreaktorze perfuzyjnym; analiza hodowli (metody biochemiczne, immunologiczne, genetyczne i molekularne oraz podstawowe techniki mikroskopowe) pod względem indukcji czynników transkrypcyjnych i wewnątrzkomórkowych ścieżek sygnalizacji komórkowej; Ocena biochemiczna/histo- i immunohistologiczna tkanek uzyskanych z badań na modelu zwierzęcym; Samodzielna dokumentacja, analiza i opracowanie wyników do publikacji naukowych i prezentacji konferencyjnych, w języku polskim i angielskim.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 28 września 2017, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

wynagrodzenie w formie stypendium: 2 500 PLN/miesiąc
data rozpoczęcia pracy: październik 2017 r.
okres stypendium: 36 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
CV z listą osiągnięć naukowych (publikacje, doniesienia konferencyjne, wyróżnienia, nagrody, itp.) i opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego (prace badawcze, szkolenia, staże, z wyszczególnionym zakresem wykonywanych samodzielnie prac)
List motywacyjny
Przynajmniej 1 list referencyjny od pracownika naukowego – Promotora pracy magisterskiej i/lub opiekuna stażu badawczego itp, charakteryzujący sylwetkę kandydata
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków umożliwiających ubieganie się o stypendium NCN

Zgłoszenia proszę przesyłać do Dr. hab. Anny Marii Osyczka, kierownika projektu, na adres: anna.osyczka@uj.edu.pl.

Data dodania ogłoszenia: 2017-09-13 13:14:16

« wróć do ofert pracy

Polityka cookies

Partnerzy