Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Katedra Postępowania KarnegoKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant-stypendysta (3 etaty)
Wymagania:

 osiągnięcia naukowe młodego naukowca, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych
 zainteresowanie problematyką postępowań represyjnych, przede wszystkim postęowania karnego, zwłaszcza problematyką pokrzywdzonego lub dochodzenia roszczeń cywilnych wynikających z czynu zabronionego w procesie karnym lub w innym postępowaniu, jak również zainteresowanie i znajomość konstytucyjnych i konwencyjnych aspektów procesu karnego.
 wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych.
 znajomość angielskiego na poziomie B2 lub wyższym potwierdzone stosownym certyfikatem oraz dodatkowo znajomość przynajmniej jednego z wymienionych języków w stopniu komunikatywnym (j. niemiecki, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański lub j. rosyjski)
 wykształcenie wyższe prawnicze i tytuł zawodowy magister – dużym atutem będzie przygotowywanie pracy doktorskiej z problematyki związanej z pokrzywdzonym;
 gotowość do obecności na zebraniach naukowych w Krakowie w okresie zatrudnienia
 w wypadku osób nieprzygotowujących jeszcze pracy doktorskiej - gotowość przygotowania pracy doktorskiej z zakresu problematyki grantu;
Uczestnicy zostaną wyłonieni przez trzyosobową komisję w trybie przewidzianym w załączniku do uchwały Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie określenia Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Opis zadań:

1. Badanie akt sądowych w pierwszej fazie –w czterech okręgach apelacyjnych.
2. Uzyskanie danych statystycznych z Ministerstwa Sprawiedliwości i z innych źródeł oraz ich analiza.
3. Przeprowadzanie inny badań empirycznych w postaci: opracowywania danych statystycznych oraz przeprowadzanie i opracowanie wywiadów z przedstawicielami zawodów prawniczych
4. Pisanie tekstów naukowych oraz popularyzatorskich, jak również udział w pracach organizacyjnych przy realizacji grantu.
5. Analiza aktualnego ustawodawstwa oraz orzecznictwa wraz z przedstawieniem ich ewolucji na przestrzeni lat.
6. Przygotowanie raportu końcowego z badań oraz popularyzacja wyników projektu badawczego na konferencji i w formie artykułów naukowych oraz popularyzatorskich.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 15 października 2017, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Forma zatrudnienia to stypendium. Wynagrodzenie zatrudnionego wyniesie w sumie 14 400 zł płatne w 4 transzach w okresie 12 miesięcy. Zatrudnienie nastąpi najpóźniej na okres w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 15 października 2017 r. wymienionych poniżej dokumentów na adres: proceskarny@uj.edu.pl, w temacie maila proszę wpisać: „Opus 12 doktorant – imię i nazwisko”
 aktualne cv w formie elektronicznej
 list motywacyjny
 stosowne dokumenty (wystarczy skan w formie plików pdf) potwierdzające kwalifikacje językowe, doświadczenie i inne umiejętności.
 W tytule maila proszę wpisać swoje imię i nazwisko i dopisać „OPUS 12 - wykonawca”
Do maila proszę dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych.

Dodatkowe informacje:

Celem projektu NCN, Opus 12 (HS-5) „Pokrzywdzony jako uczestnik postępowań represyjnych. Czwarty wierzchołek trójkąta?”: kierownik projektu: dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ, jest analiza dogmatyczna i prawnoporównawcza regulacji prawnych w Polsce i w innych systemach prawnych dotyczących pozycji osoby pokrzywdzonej czynem zabronionym w postępowaniu karnym i w innych postępowaniach represyjnych. Wstępnie zakłada się, że jako systemy porównawcze, wybrane zostaną systemy zbliżone kulturą prawną do systemu polskiego, a zatem będą to głównie systemy państw europejskich, o kontynentalnym modelu postępowania karnego (Niemcy, Austria, Francja, Włochy). Planowane analizy obejmą także dane statystyczne gromadzone w Polsce oraz w porównywanych systemach prawnych. Celem tych analiz będzie ocena funkcjonalności istniejących uregulowań, przede wszystkim w kontekście wzajemnych relacji między pokrzywdzonym a innymi uczestnikami postępowań (co znalazło też wyraz w tytule) oraz zaproponowanie kierunków ewentualnych zmian. Badania prowadzone będą między innymi na aktach prawomocnie zakończonych postępowań, jak również w formie wywiadów z grupą osób wykonujących zawody prawnicze, które w odpowiednim zakresie stykały się w swojej pracy w ostatnim czasie z pokrzywdzonymi.

Data dodania ogłoszenia: 2017-09-13 14:21:10

« wróć do ofert pracy

Polityka cookies

Partnerzy