Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu WarszawskiegoWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant
Wymagania:

Kandydat na stanowisko doktoranta w Laboratorium Nowych Materiałów Funkcjonalnych przy Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego powinien spełniać następujące warunki:
- Tytuł Magistra (inżyniera) chemii, chemii organicznej, chemii fizycznej lub inżynierii materiałowej;
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
- Umiejętność pracy w grupie, silna motywacja, kreatywność;

Opis zadań:

Oferta doktoratu w Laboratorium Nowych Materiałów Funkcjonalnych
Doktorantowi – stypendyście, w ramach projektu Sonata Bis (no 2016/22/E/ST5/00529), pt „BEACs: nowe formy alotropowe węgla. Synteza, domieszkowanie oraz właściwości elektronowe i adsorpcyjne”, powierzone zostaną następujące zadania:
- otrzymywanie i modyfikacja nanostruktur grafynowych (nie grafenowych) zbudowanych z pierścieni benzenowych połączonych wiązaniami potrójnymi (Ref: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201605308/abstract);
- charakterystyka otrzymanych materiałów z wykorzystaniem metod mikroskopowych; spektroskopowych, adsorpcyjnych (adsorpcja gazów), i in.;
- przygotowywanie raportów, prezentacji, oraz publikacji naukowych na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST
Termin składania ofert: 13 listopada 2017, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium w kwocie 3000 PLN / miesiąc („na rękę”), do 36 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
- CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe: staże naukowe w kraju i za granicą, udział w warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo w artykułach naukowych oraz uczestnictwo w konferencjach;
- Podanie zawierające dane kontaktowe osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi;
- List motywacyjny w języku polskim lub angielskim;
- Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną). W podaniu i CV należy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
Forma składania ofert: zgłoszenia na konkurs należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mailowy przewodniczącego komisji konkursowej dr Andrzeja Szczurka, (a.szczurek@cent.uw.edu.pl), w tytule proszę wpisać „BEACs – doktorant”.

Data dodania ogłoszenia: 2017-10-12 15:39:34

« wróć do ofert pracy