Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Chemiczny Politechniki WarszawskiejWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: student-stypendysta (2 etaty)
Wymagania:

1. Status studenta studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku technologia chemiczna lub pokrewnym,
2. Uzyskanie dobrych wyników w nauce w trakcie studiów,
3. Silna motywacja do prowadzenia badań naukowych związanych z tematyką projektu,
4. Wiedza z zakresu chemii i technologii polimerów,
5. Podstawowa wiedza z zakresu syntezy i analizy właściwości estrów kwasu fosforowego(V),
6. Podstawowa wiedza dotycząca syntezy i właściwości (nano)kompozytów polimerowych,
7. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie syntezy związków chemicznych lub materiałów oraz w analizie ich właściwości z wykorzystaniem różnych technik analitycznych, np. spektroskopii NMR i FTIR, proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej i technik analizy termicznej (TGA, DSC),
8. Umiejętność posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym,
9. Umiejętność samodzielnego opracowywania wyników w formie pisemnej i elektronicznej,
10. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną analizę doniesień literaturowych z naukowych czasopism anglojęzycznych i przygotowywanie anglojęzycznych publikacji naukowych,
11. Samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej, sumienność i systematyczność w prowadzeniu dokumentacji laboratoryjnej.

Opis zadań:

1. Synteza i analiza właściwości estrów kwasu fosforowego(V) zawierających różne podstawniki organiczne,
2. Zaprojektowanie i wykonanie badań mających na celu otrzymanie nowych nieorganiczno-organicznych polimerów hybrydowych zawierających ligandy organofosforanowe oraz kationy cynku, magnezu lub wapnia,
3. Analiza właściwości fizykochemicznych i charakterystyka spektralna produktów opisanych w poprzednim punkcie,
4. Prowadzenie badań literaturowych w zakresie tematyki estrów kwasu fosforowego(V) i bazujących na nich nieorganiczno-organicznych polimerach hybrydowych, ze szczególnym uwzględnieniem układów zawierających kationy cynku, wapnia lub magnezu
5. Udział w pozostałych zadaniach projektu: opracowywanie wyników, przygotowanie publikacji i prezentacji na konferencje.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 1 grudnia 2017, 12:00
Forma składania ofert: osobiście
Warunki zatrudnienia:

Poszukiwani Kandydaci będą zatrudnieni w ramach umowy o stypendium naukowe w projekcie badawczym nr 2016/21/B/ST5/00126 pt. „Polimery hybrydowe utworzone z organicznych fosforanów cynku, wapnia i magnezu: synteza, struktura, właściwości i zastosowanie w kompozytach polimerowych” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt realizowany jest w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej i kierowany przez prof. dr hab. inż. Zbigniewa Florjańczyka

Wynagrodzenie w formie stypendium naukowego: 750,-zł miesięcznie.

Okres pracy w projekcie: 6 miesięcy.

Planowany początek zatrudnienia: 2018-01-01

Dodatkowe informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni zapoznać się z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2013/uchwala50_2013.pdf)

oraz dostarczyć następujące dokumenty:

1. Podanie skierowane do J.M. Rektora Politechniki Warszawskiej,
2. Życiorys,
3. Informacja o dorobku kandydata w odniesieniu do wymagań konkursu, obejmująca w szczególności listę dotychczasowych osiągnięć naukowych (nagród i wyróżnień, stypendiów, referatów, publikacji itp.), udział w szkoleniach i warsztatach naukowych oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą. Do informacji powinny być dołączone dokumenty potwierdzające zawarte w niej dane (np. kopie publikacji, certyfikaty szkoleń, kopie dyplomów przyznania nagród i wyróżnień).
4. Kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia,
5. Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)”;

Stypendia zostaną przyznane na podstawie decyzji Komisji Konkursowej powołanej przez Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej dla potrzeb realizacji niniejszego procesu rekrutacji. Komisja Konkursowa, po zebraniu ofert, przeprowadzi kwalifikację kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Komisja może również wezwać wybranych kandydatów w celu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci zostaną indywidualnie poinformowani o wynikach pierwszego etapu rekrutacji oraz ewentualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydat powinien umieścić komplet dokumentów w kopercie posiadającej następujące oznaczenie: „Konkurs na stanowisko student-stypendysta w projekcie badawczym nr 2016/21/B/ST5/00126”

Dokumenty należy złożyć do 01 grudnia 2017 roku do godziny 12:00 w Biurze Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, Gmach Chemii, p. 162, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa.

Data dodania ogłoszenia: 2017-11-13 17:11:23

« wróć do ofert pracy