Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: DOKTORANT-STYPENDYSTA
Wymagania:

1. Status doktoranta (bądź gotowość podjęcia studiów doktoranckich)
2. Umiejętność obsługi cytometru przepływowego i wykonywania badań metodą ELISA oraz PCR, a także prowadzenia hodowli komórkowych
3. Umiejętność opracowania wyników badań na potrzeby ich publikacji oraz ich prezentacji na konferencjach krajowych i zagranicznych
4. Wysoka motywacja do pracy naukowej, poparta dotychczasową aktywnością naukową (udział w konferencjach, staże, publikacje, członkostwo w towarzystwach i kołach naukowych)
5. Dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie oraz znajomość drugiego języka nowożytnego
6. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
7. Ze względu na charakter projektu preferowane będą osoby posiadające tytuł magistra biochemii.

Opis zadań:

Doktorant będzie realizować swój projekt doktorski w interdyscyplinarnym zespole, realizującym grant pt. „Ocena związku pomiędzy markerami zakażenia wirusem Epsteina-Barr a wybranymi parametrami immunologicznymi u chorych na pierwotne kłębuszkowe zapalenia nerek - nowe aspekty etiopatogenezy tej grupy chorób” o numerze UMO-2016/23/B/NZ6/02844, przyznany przez NCN w ramach konkursu OPUS. Grant realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym (kierownik grantu: prof. dr hab. Wojciech Załuska). Opiekunem naukowym Doktoranta będzie dr hab. Ewelina Grywalska z Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 30 listopada 2017, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 1800,00 zł/miesiąc wypłacane przez okres 31 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie następujących dokumentów:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie następujących dokumentów:
1. list motywacyjny
2. życiorys naukowy z wykazem publikacji, konferencji, członkostw w towarzystwach i kołach naukowych oraz innych osiągnięć
3. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
4. opinia opiekuna naukowego, poświadczająca posiadanie umiejętności, niezbędnych przy realizacji projektu
5. dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści: Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, danych osobowych zawartych w CV oraz dokumentach dostarczonych Uniwersytetowi w związku z ubieganiem się o udział w konkursie o stypendium naukowe, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu kwalifikacji do uczestnictwa oraz realizacji konkursu.
Posiadam wiedzę, że moje dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celach związanych z udziałem w konkursie i nie będą przedmiotem sprzedaży ani udostępniania innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz skorzystania z innych uprawnień wynikających z ww. Ustawy.
W przypadku kandydatów o równych kwalifikacjach preferowany będzie doktorant Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną do:
dr hab. n. med. Ewelina Grywalska, (ewelina.grywalska@gmail.com)
Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 4a, 20-093 Lublin.

W temacie wiadomości należy podać „Konkurs na doktoranta/OPUS”.

Data dodania ogłoszenia: 2017-11-14 14:29:43

« wróć do ofert pracy