Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet JagiellońskiKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: stypendium magisterskie (magistrant)
Wymagania:

Wymagania podstawowe: Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie jest magistrantem na kierunku biologia lub kierunkach pokrewnych. Wymagania dodatkowe:
praktyczna znajomość hodowli komórek w warunkach 2D i 3D
wiedza podstawowa z zakresu podłoży i rusztowań stosowanych do hodowli komórek
wiedza podstawowa dotycząca somatycznych komórek macierzystych, sposobów ich izolacji ze szpiku kostnego i tkanki tłuszczowej, potencjalnych podobieństw i różnic miedzy tymi populacjami
dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej, sumienność i systematyczność w prowadzeniu dokumentacji laboratoryjnej/eksperymentalnej
umiejętność sporządzania protokołów badawczych, opracowywania wyników w formie pisemnej i graficznej, przygotowywania prezentacji multimedialnych

Opis zadań:

Stypendysta (magistrant) będzie wykonywał zadania w ramach projektu: „Molekularne wskaźniki osteoinduktywnych materiałów - próba standaryzacji ewaluacji biomateriałów in vitro”. Oczekuje się, że prace te będą zasadniczą częścią pracy magisterskiej przygotowywanej przez stypendystę/magistranta. Przedmiotem badań są podłoża i rusztowania o zmiennych własnościach fizyko-chemicznych. Celem pracy magisterskiej jest określenie podobieństw i różnic w odpowiedzi komórek macierzystych szpiku kostnego i tkanki tłuszczowej hodowanych na ww. podłożach i rusztowaniach.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 10 stycznia 2018, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

wynagrodzenie w formie stypendium: 1000 PLN/miesiąc
data rozpoczęcia pracy: luty 2018 r.
okres stypendium: 9 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia proszę przesyłać do dr. hab. Anny Marii Osyczka, kierownika projektu, na adres: anna.osyczka@uj.edu.pl. Stypendium zostanie przyznane na podstawie decyzji Komisji Konkursowej, powołanej w oparciu o „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”. Lista rankingowa zostanie przesłana kandydatom drogą elektroniczną. Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dni a 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz. U. Nr 133 poz.883 z późn. zm./
Wymagane dokumenty:
aktualne CV z listą praktycznych umiejętności zdobytych w trakcie studiów, stażów badawczych i innych aktywności naukowych
list motywacyjny
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków umożliwiających ubieganie się o stypendium NCN (zaświadczenie o podjęciu studiów II stopnia)

Data dodania ogłoszenia: 2017-12-07 12:59:58

« wróć do ofert pracy