Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony ŚrodowiskaKatowice, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant stypendysta
Wymagania:

- ukończone studia magisterskie z zakresu biotechnologii roślin;
- status studenta studiów doktoranckich;
- znajomość metod biotechnologii i genomiki roślin, ze szczególnym uwzględnieniem metody ChIP (chromatin immunoprecipitation), ELISA, metod immunohistochemicznych oraz technik roślinnych kultur in vitro i transformacji genetycznej Arabidopsis;
- staż naukowy w zagranicznym ośrodku naukowym (minimum 2 miesiące);
- udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych;
- dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację oraz przygotowanie publikacji naukowych;
- umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

Opis zadań:

Prace obejmą:
• badania, na poziomie genów i białek, nad funkcją acetylaz i deacetylaz histonów w indukcji procesu somatycznej embriogenezy u Arabidopsis;
• eksperymenty z użyciem metod RNAseq, ChIP-qPCR oraz immunohistochemicznych zmierzające do identyfikacji genów o istotnej roli w indukcji somatycznej embriogenezy, kontrolowanych przez acetylację histonów;
• opracowanie i analizę uzyskanych wyników
• przygotowanie doniesień konferencyjnych oraz publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 5 stycznia 2018, 12:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 2125 PLN/miesiąc przez okres 34 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
1. Podanie skierowane do kierownika projektu: prof. dr. hab. Małgorzata Gaj, Katedra Genetyki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice, email: malgorzata.gaj@us.edu.pl
2. CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, doświadczenie w poprzednich projektach badawczych oraz wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych w języku polskim lub angielskim.
3. List motywacyjny w języku polskim lub angielskim.
4. Odpis dyplomu magistra lub stosowne zaświadczenie.
5. Rekomendacje od opiekuna naukowego/promotora
6. Podpisane oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)."


Powyższe informacje należy przesłać w formie elektronicznej w terminie do 5 stycznia 2018, do godz. 12:00 na adres: malgorzata.gaj@us.edu.pl.

Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.

Przewidujemy możliwość rozmowy z kandydatami.

Data dodania ogłoszenia: 2017-12-07 13:30:43

« wróć do ofert pracy