Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Warszawski Uniwesytet MedycznyWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: post-doc
Wymagania:

1) Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk przyrodniczych, uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (nie wliczając urlopów związanych z rodzicielstwem)
2) Doświadczenie w pracy laboratoryjnej
3) Dobra znajomość teoretyczna i praktyczna metod z zakresu hodowli komórkowych (ze szczególnym uwzględnieniem ludzkich mezenchymalnych komórek zrębu), analizy ekspresji genów i białek (ze szczególnym uwzględnieniem metody Western blot)
4) Teoretyczna i praktyczna znajomość technik analizy aktywacji wewnątrzkomórkowych szlaków sygnałowych
5) Udokumentowana aktywność naukowa - publikacje, wystąpienia konferencyjne z pierwszym autorstwem
6) Dobra znajomość języka angielskiego
7) Umiejętność pracy zespołowej

Opis zadań:

Zadaniem osoby zatrudnionej będzie szeroko rozumiana praca badawcza obejmująca planowanie eksperymentów, techniczne ich przeprowadzanie, a także analiza, interpretacja i opisanie wyników. Głównym celem projektu jest ocena wpływu czynnika indukowanego hipoksją 1 na immunomodulacyjne właściwości ludzkich mezenchymalnych komórek zrębu ze wskazaniem molekularnych mechanizmów tego działania. Zakres badań będzie obejmował między innymi:
- izolację, hodowlę i identyfikację ludzkich mezenchymalnych komórek zrębu,
- izolację i identyfikację limfocytów i monocytów z krwi ludzkiej,
- prowadzenie pośrednich i bezpośrednich współhodowli
- analizy ekspresji genów i białek (RT-PCR, Western blot, cytometria przepływowa, Luminex)
- ocenę aktywności ścieżek sygnałowych w badanych komórkach
- ocenę interakcji pomiędzy komórkami poprzez przyżyciowe obrazowanie mikroskopowe
- doświadczalną weryfikację postawionych hipotez badawczych

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 11 marca 2018, 23:59
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

zatrudnienie na pełny etat na stanowisku post-doc na okres do 34 miesięcy. Wynagrodzenie planowane na poziomie 4800 zł brutto miesięcznie.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
 życiorys
 dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora
 list motywacyjny
 wykaz dorobku naukowego
 opinia co najmniej jednej osoby ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym profesora dotycząca działalności naukowo-badawczej kandydata/kandydatki
Dokumenty proszę przesyłać na adres: anna.burdzinska@wum.edu.pl lub dostarczyć do sekretariatu Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM, ul. Nowogrodzka 59, Warszawa

Data dodania ogłoszenia: 2018-02-13 23:34:02

« wróć do ofert pracy