Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Sztuki PANWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Pracownik naukowy typu post-doc w projekcie "Teatr Węgajty
Wymagania:

– stopień naukowy doktora w zakresie nauk humanistycznych uzyskany w terminie określonym przez NCN dla stanowiska post-doc;
– doświadczenie badawcze: studia nad teatrem i dramatem XX i XXI wieku sytuujące się na pograniczu teatrologii i antropologii kultury;
– posiada udokumentowany dorobek badawczy, na który składają się: prace na temat pamięci i tradycji w kulturze oraz widowisk kulturowych z udziałem osób społecznie marginalizowanych;
– gotowość do pracy w nieregularnych ramach czasowych, poza miejscem zamieszkania (w okresie prowadzenia badań terenowych);
– dodatkowym atutem będzie doświadczenie w tworzeniu archiwum oraz w prowadzeniu badań terenowych, a także wystąpienia na konferencjach międzynarodowych i artykuły opublikowane w językach obcych.

Opis zadań:

– opracowanie koncepcji internetowego archiwum Teatru Węgajty;
– analizę, dokumentację i krytyczne opracowanie materiałów archiwalnych w celu stworzenia i udostępnienia internetowego archiwum zespołu;
– współpracę z osobą zatrudnioną na stanowisku technicznym (senior technician) nad wyborem, montażem i opracowaniem materiałów audiowizualnych i ikonograficznych;
– przygotowanie narzędzia badawczego do prowadzenie badań terenowych w kraju i za granicą dotyczących pracy i oddziaływania Teatru Węgajty;
– prowadzenie badań terenowych oraz kwerend badawczych w kraju i za granicą;
– współredakcję publikacji zbiorowej poświęconej metodzie pracy Teatru Węgajty;
– prezentację wyników projektu w publikacjach naukowych, w tym anglojęzycznych;
– prezentację wyników projektu podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych;
– współorganizację konferencji międzynarodowej;
– uczestnictwo w zebraniach zespołu badawczego.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS
Termin składania ofert: 6 kwietnia 2018, 23:59
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

etat na okres 60 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie następujących dokumentów:
– kopia dyplomu otrzymania stopnia naukowego doktora;
– list motywacyjny (1800-2000 znaków);
– życiorys (CV) zawierający następujące punkty:
a) biogram naukowy,
b) wykaz publikacji naukowych,
c) uczestnictwo w konferencjach naukowych;
– teksty wybranych 2 publikacji naukowych.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w formie elektronicznej na adres: sekretariatispan@gmail.com z dopiskiem „konkurs – SONATA BIS” lub pocztą tradycyjną: Instytut Sztuki PAN, ul. Długa 26/28 00-950 Warszawa, skrytka pocztowa 994 (decyduje data stempla pocztowego)

W zgłoszeniu prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
W przypadku wygrania konkursu oświadczam, że Instytut Sztuki PAN będzie moim podstawowym miejscem pracy oraz – że w okresie zatrudnienia w IS PAN będę corocznie składać deklarację zgody na zaliczenie mnie do liczby osób, która będzie uwzględniana przy przyznawaniu środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego Instytutu w ramach prowadzonej działalności statutowej.
Oświadczam również, że w okresie zatrudnienia w projekcie nie będę pobierać innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN oraz nie będę pobierać innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy (w tym pracodawcy posiadającego siedzibę poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej)”.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W etapie pierwszym Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Najwyżej ocenieni kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap konkursu, która zostanie przeprowadzona między 16 a 19 kwietnia 2018 roku.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 20 kwietnia 2018 roku.

Data dodania ogłoszenia: 2018-03-13 15:03:03

« wróć do ofert pracy