Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Sztuki PANWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant-stypendysta w projekcie „Teatr Węgajty – 35 lat teatru
Wymagania:

– tytuł magistra w dziedzinie kulturoznawstwa bądź odpowiadającej;
– kandydat/ka w chwili rozpoczęcia badań jest doktorantem/ką;
– specjalizacja w badaniach nad teatrem alternatywnym, sztuką partycypacyjną, teatrem osób z niepełnosprawnościami, animacją kultury;
– posiada udokumentowany dorobek badawczy w wyróżnionych obszarach (publikacje naukowe i/lub prezentacje na konferencjach);
– zakres badań podejmowanych podczas realizacji projektu częściowo pokrywa się z zagadnieniami opracowywanymi przez doktoranta/kę na potrzeby pracy doktorskiej;
– biegła znajomość języka angielskiego;
– silna motywacja do pracy i rozwoju naukowego;
– gotowość do pracy w nieregularnych ramach czasowych, poza miejscem zamieszkania (w okresie prowadzenia badań terenowych).

Opis zadań:

Osoba na stanowisku Doktorant-stypendysta będzie odpowiedzialna za:
– przygotowanie narzędzia badawczego i prowadzenie badań terenowych w kraju i za granicą dotyczących pracy i oddziaływania Teatru Węgajty;
– transkrypcję wywiadów;
– prowadzenie kwerend badawczych w kraju i za granicą;
– analizę literatury i materiału badawczego;
– współredakcję monografii poświęconej Teatrowi Węgajty;
– udział w przygotowaniu publikacji zbiorowej poświęconej metodzie pracy Teatru Węgajty;
– prezentację wyników projektu w publikacjach naukowych, w tym anglojęzycznych;
– prezentację wyników projektu podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych;
– współorganizację konferencji międzynarodowej;
– uczestnictwo w zebraniach zespołu badawczego.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS
Termin składania ofert: 6 kwietnia 2018, 23:59
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Stypendium doktoranckie na okres 60 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie następujących dokumentów:
a) skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
b) CV wraz z wykazem publikacji, prezentacji na konferencjach i wykazem innych osiągnięć naukowych;
c) list motywacyjny (1800-2000 znaków);
d) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków umożliwiających ubieganie się o stypendium zgodnie z "Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”;
e) list rekomendacyjny opiekuna naukowego, np. promotora.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać w formie elektronicznej na adres: sekretariatispan@gmail.com z dopiskiem „konkurs – SONATA BIS” lub pocztą tradycyjną: Instytut Sztuki PAN, ul. Długa 26/28 00-950 Warszawa, skrytka pocztowa 994 (decyduje data stempla pocztowego)

W zgłoszeniu (aplikacji) prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
W przypadku wygrania konkursu oświadczam, że w Instytucie Sztuki PAN będę corocznie składać deklarację zgody na zaliczenie mnie do liczby osób, która będzie uwzględniana przy przyznawaniu środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego Instytutu w ramach prowadzonej działalności statutowej.
Oświadczam również, że w okresie zatrudnienia w projekcie nie będę pobierać innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN”. (Nie dotyczy laureatów konkursu ETIUDA).

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W etapie pierwszym Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Najwyżej ocenieni kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap konkursu, która zostanie przeprowadzona między 16 a 19 kwietnia 2018 roku.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji tylko wybranych kandydatów.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 20 kwietnia 2018 roku.

Data dodania ogłoszenia: 2018-03-13 15:23:51

« wróć do ofert pracy