Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuToruń, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant/stypendysta
Wymagania:

- stopień magistra z dziedziny nauk ekonomicznych;
- uczestnictwo w studiach doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów;
- otwarty przewód doktorski w dziedzinie nauk ekonomicznych;
- doświadczenie we współpracy z krajowymi lub międzynarodowymi bankami komercyjnymi, bankami centralnymi i instytucjami płatniczymi;
- mile widziane doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucji finansowej w obszarze rynku usług płatniczych lub rozliczeń pieniężnych;
- bardzo dobra znajomość modeli funkcjonowania systemów płatności oraz schematów płatniczych;
- dorobek publikacyjny w obszarze systemu płatniczego;
- znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację;
- znajomość języka angielskiego, umożliwiającą swobodną komunikację z instytucjami finansowymi oraz przygotowywanie publikacji naukowych;
- umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

Opis zadań:

Tytuł projektu: Wpływ rozwoju FinTech oraz regulacji prawnych na innowacje na rynku usług płatniczych w Unii Europejskiej: strategie sektora finansowego i potrzeby konsumentów
- przygotowywanie kwestionariuszy, ankiet w zakresie dotyczącym systemów płatności natychmiastowych i rozliczeń pieniężnych, z uwzględnieniem aspektów technologicznych;
- analiza problemów nadzoru i funkcjonowania detalicznych i wysokowartościowych systemów rozliczeń;
- prowadzenie badań nad innowacjami w zakresie rozliczania i przetwarzania systemów bankowych, izb rozliczeniowych, infrastruktury technicznej, poziomu ich innowacyjności;
- przeprowadzenie studium przypadków innowacji wprowadzanych przez banki i niebankowych dostawców płatności.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS
Termin składania ofert: 25 kwietnia 2018, 16:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Umowa stypendialna na okres 18 miesięcy, rozpoczęcie stypendium maj/czerwiec 2018. Wysokość stypendium: 2000 netto PLN miesięcznie.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej (format PDF) na adres: michal.polasik@umk.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:
- podanie, zawierające oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016 r., poz. 922, t. j.)”,
- życiorys zawodowy lub CV,
- opis doświadczenia naukowego z listą dotychczasowych publikacji i wystąpień na konferencjach, udziale w projektach badawczych, stażach i szkoleniach, otrzymanych nagrodach, stypendiach i innych wyróżnieniach za działalność badawczo-naukową,
- skany dokumentów potwierdzających w/w osiągnięcia naukowe i wyróżnienia,
- skan dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia magistra lub potwierdzenia nadania stopnia.

Konkurs realizowany jest zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określony uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.”.
Po zebraniu ofert komisja konkursowa przeprowadzi kwalifikację kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Komisja może również wezwać wybranych kandydatów w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci zostaną indywidualnie poinformowani o wynikach pierwszego etapu rekrutacji i (ewentualnie) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Data dodania ogłoszenia: 2018-04-16 17:06:53

« wróć do ofert pracy