Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu WrocławskiegoWrocław, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Stypendtysta (2 etaty)
Wymagania:

Kandydat/ka przystępujący/a do konkursu powinien/na:
1. w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie (1.10.2018 r.) spełniać którekolwiek z poniższych kryteriów:
a. jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia,
b. jest studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich,
c. jest doktorantem
– w obszarze nauk społecznych lub humanistycznych (preferowane kierunki studiów: prawo, administracja, socjologia, filozofia, ekonomia);
2. posiadać podstawową wiedzę z zakresu współczesnej teorii społecznej oraz prawoznawstwa;
3. posiadać umiejętności niezbędne do prowadzenia socjologiczno-prawnych badań nad praktykami z zakresu prawnej regulacji ryzyka (preferowane będzie wcześniejsze doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu socjologii prawa lub badań dogmatyczno-prawnych nad wybranym obszarem prawnej regulacji ryzyka);
4. posiadać biegłą znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie;
5. posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie profesjonalnej literatury w tym języku, przygotowywanie tekstów naukowych oraz udział w konferencjach lub innych wydarzeniach naukowych;
6. być dyspozycyjny/a w stopniu umożliwiającym realizację zadań w ramach projektu.

Opis zadań:

1. Od strony merytorycznej zadaniem stypendysty będzie zbadanie, jakie strategie regulacji ryzyka przyjmowane są w jednym, wybranym obszarze regulacji prawnej, a także na ile strategie te można przyporządkować do normatywnych modeli regulacji wyodrębnionych w części teoretycznej projektu. Przykładowe możliwe obszary badania obejmują m.in. regulacje rynków finansowych (regulacje mikro- i makro-ostrożnościowe), regulacje ryzyk środowiskowych, regulacje ryzyk dla zdrowia publicznego, regulacje ryzyk socjalnych, lub regulacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dobra znajomość jednego z wybranych obszarów będzie preferowana. Więcej informacji o planowanych badaniach znaleźć można w opisie projektu, dostępnym pod linkiem http://prawo.uni.wroc.pl/node/31221.
2. Do podstawowych obowiązków stypendysty będzie należeć:
a. Współpraca z kierownikiem projektu i innymi członkami zespołu w celu realizacji założonych celów projektu;
b. regularne prowadzenie własnych badań w ramach projektu oraz konsultowanie ich z resztą zespołu;
c. przygotowanie jednego rozdziału w monografii naukowej prezentującej wyniki badań w projekcie;
d. przygotowanie i opublikowanie co najmniej jednego artykułu w j. polskim i jednego artykułu w j. angielskim, prezentujących wyniki własnych badań w projekcie;
e. udział w konferencjach naukowych (planowany jest udział w co najmniej dwóch krajowych i jednej międzynarodowej konferencji);
f. uczestnictwo w regularnych spotkaniach zespołu badawczego (co najmniej raz na dwa miesiące) celem omawiania postępów prac (w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest uczestnictwo za pośrednictwem elektronicznych narzędzi komunikacji).
g. udział w przygotowywaniu sprawozdań, raportów oraz materiałów popularyzujących wyniki badań.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 3 czerwca 2018, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

1. Stypendium przyznawane jest na okres 22 miesięcy.
2. Wysokość stypendium wynosi 2000,00 PLN (brutto) miesięcznie.
3. Forma współpracy: umowa stypendialna (cywilnoprawna).
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie: 1.10.2018

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyznanie stypendium w formie listu motywacyjnego.
2. CV.
3. Wykaz publikacji naukowych oraz innych osiągnięć naukowych (udział w innych projektach naukowych, nagrody lub wyróżnienia, staże naukowe, udział w szkoleniach lub warsztatach, udział w konferencjach naukowych lub innych wydarzeniach naukowych itp.).
4. Co najmniej jedna opinia o wcześniejszej działalności naukowej kandydata sporządzona przez pracownika naukowego (w tym w przypadku studentów preferowana opinia promotora pracy dyplomowej, a w przypadku doktorantów opiekuna naukowego lub promotora pracy doktorskiej).
5. Dokument poświadczający fakt bycia studentem lub doktorantem.
6. Do wniosku dołączyć można:
a. kopię maks. dwóch artykułów naukowych lub rozdziałów w wieloautorskich monografiach, których autorem lub współautorem jest kandydat;
b. dokumenty poświadczające znajomość języka angielskiego, a także ew. innych języków obcych;
c. inne istotne dokumenty wg uznania kandydata (np. zaświadczenia o odbytych stażach lub szkoleniach itp.).

Procedura konkursowa
1. Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy wysłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres przewodniczącego komisji konkursowej, dr. M. Pichlaka: maciej.pichlak@uwr.edu.pl
2. Zgłoszenia należy wysłać do dnia 3 czerwca 2018 r. włącznie.
3. Ogłoszenie listy rankingowej nastąpi do dnia 12 czerwca 2018 r.
4. Stypendia przyznane zostaną osobom, które uzyskają dwie pierwsze lokaty na liście rankingowej. W razie niepodpisania umowy stypendialnej przez którąkolwiek z osób wyłonionych w tym trybie, stypendium może być przyznane kolejnym osobom z listy.
5. W sytuacji, w której kilkoro kandydatów uzyska taką samą liczbę punktów uprawniającą do stypendium, możliwe jest przeprowadzenie drugiego etapu konkursu zgodnie z zasadami określonymi poniżej.
6. Drugi etap konkursu odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w formie rozmowy ustnej z komisją konkursową.
7. O dokładnym miejscu, godzinie i warunkach rozmowy kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. Wyniki drugiego etapu, wraz z podaniem ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu, zostaną ogłoszone do dnia 30 czerwca 2018 r.
9. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

Dalszych informacji nt. konkursu oraz projektu udziela przewodniczący komisji konkursowej, dr Maciej Pichlak: maciej.pichlak@uwr.edu.pl. Opis projektu dostępny: http://prawo.uni.wroc.pl/node/31221

Data dodania ogłoszenia: 2018-05-16 12:37:08

« wróć do ofert pracy