Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział BiologiiWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant - stypendysta
Wymagania:

• tytuł magistra (lub jego uzyskanie w terminie do 14.09.2018) biologii, biotechnologii, lub dziedzin pokrewnych;
• doświadczenie w pracy laboratoryjnej w szczególności z materiałem biologicznym, znajomość technik biologii molekularnej oraz obsługi urządzeń laboratoryjnych;
• znajomość zagadnień z zakresu mikrobiologii, biologii molekularnej mikroorganizmów i wirusów, biochemii oraz genomiki;
• mile widziane doświadczenie w pracy z bakteriami i/lub ich wirusami;
• dodatkowym atutem będzie umiejętność posługiwania się narzędziami bioinformatycznymi i bazami genetycznymi oraz umiejętność przeprowadzania analiz bioinformatycznych z zakresu genomiki i/lub metagenomiki;
• znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie literatury naukowej, pisanie publikacji oraz prezentację wyników na konferencjach międzynarodowych;
• ciekawość badawcza, umiejętność samodzielnego planowania i prowadzenia doświadczeń, systematyczność, sumienność i dobra organizacja pracy;
• silna motywacja do pracy w nauce i umiejętność pracy zespołowej.

Opis zadań:

Praca doktoranta-stypendysty będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych przewidzianych w ramach projektu naukowego OPUS pt. „Analiza zespołu bakteriofagów infekujących bakterie zasiedlające ekstremalne środowisko zanieczyszczone metalami ciężkimi”. Celem projektu jest poznanie różnorodności i liczebności zespołu bakteriofagów, infekujących bakterie bytujące w ekosystemie zawierającym wysokie stężenie metali ciężkich oraz ich wzajemnej relacji gospodarz-pasożyt. Doktorant będzie również brał czynny udział w analizie uzyskanych danych, przygotowaniu raportów, prezentacji oraz manuskryptów publikacji.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 15 czerwca 2018, 12:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Data rozpoczęcia studium doktoranckiego na Wydziale Biologii UW: 01.10.2018 r.
Kwota stypendium: 3000 zł/miesiąc
Okres wypłacania stypendium: maksymalnie 36 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
• kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o byciu studentem ostatniego roku studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
• wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego;
• życiorys z opisem wykształcenia oraz dotychczasowych osiągnięć naukowych (staży, stypendiów, działalności w kołach naukowych, udziału w projektach badawczych, wraz z podaniem numeru projektu badawczego i nazwiska kierownika projektu) oraz nagród i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań oraz lista publikacji);
• list motywacyjny z opisem kompetencji do realizacji projektu i/lub zainteresowań naukowych;
• kontakty do co najmniej dwóch pracowników naukowych, w tym promotora pracy magisterskiej, którzy mogliby dostarczyć referencji. Kontakty powinny zawierać tytuł naukowy pracownika, imię i nazwisko, afiliację, adres e-mail oraz telefon;
• skan (lub oryginał) podpisanej zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko doktoranta w projekcie OPUS pt. „Analiza zespołu bakteriofagów infekujących bakterie zasiedlające ekstremalne środowisko zanieczyszczone metalami ciężkimi” (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).”

Zgłoszenia, dokumenty oraz dodatkowe pytania w sprawie rekrutacji proszę kierować na następujący adres e-mail: m.radlinska@biol.uw.edu.pl – dr hab. Monika Radlińska (Zakład Wirusologii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski). Dokumenty muszą zostać dostarczone do kierownika projektu (M. Radlińska) do dnia 15 czerwca 2018 r. godz. 12.00. W tytule maila należy wpisać: Stypendium w konkursie OPUS.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni mailowo.

Data dodania ogłoszenia: 2018-05-16 12:50:16

« wróć do ofert pracy