Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Zakład Sond Molekularnych i ProlekówPoznań, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: student/magistrant
Wymagania:

1. tytuł licencjata lub równorzędny w dziedzinie chemii, biologii lub pokrewnych (lub planowana obrona do 30.06.2018)
2. wiedza teoretyczna z zakresu biologii molekularnej / biochemii lub syntezy chemicznej
3. chęć rozwoju umiejętności praktycznych w obszarze biologii molekularnej i genetyki
4. doświadczenie praktyczne z zakresu biologii molekularnej lub syntezy organicznej oraz/lub statystyki będzie dodatkowym atutem
5. głębokie zainteresowanie badaniami interdyscyplinarnymi z pogranicza chemii i biologii, wysokie umiejętności interpersonalne i zdolność pracy w zespole.
6. dyspozycyjność do pracy w laboratorium przynajmniej w wymiarze 30 godzin tygodniowo

Opis zadań:

Rekrutacja dotyczy projektu SONATA nr 2017/26/D/NZ1/01234 zatytułowanego:

„Maskowane substraty bioluminogenne do selektywnego obrazowania parametrów biochemicznych raka”

Kierownik projektu: dr Jacek Ł. Kolanowski

DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia bioorganiczna, biologia chemiczna, chemia bioanalityczna, biochemia komórkowa, biologia molekularna

SŁOWA KLUCZOWE: biologia chemiczna, biologia molekularna, chemia bioorganiczna, sondy molekularne, substraty bioluminogenne, lucyferyna, lucyferaza, obrazowanie in vivo, rak, bioanalityka

Typ konkursu NCN: SONATA – NZ
Termin składania ofert: 15 czerwca 2018, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Pozycja przewidziana na okres 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy). Wynagrodzenie w formie stypendium, w wysokości 1000 zł miesięcznie (przykładowe koszty życia w Poznaniu: pokój ok. 400-500 zł, bilet miesięczny na komunikację miejską ulgowy – ok. 50 zł.)

Otwarta możliwość krótkiej wizyty laboratoryjnej zagranicą, wyjazdu na konferencję międzynarodową i wsparcie mentorskie w zarządzaniu własną karierą.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
1. Podanie skierowane do Dyrektora ICHB PAN, na którym musi znajdować się oświadczenie o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), w tym do zamieszczenia mojego imienia i nazwiska w informacji o wynikach przeprowadzonej rekrutacji na stronie internetowej ICHB PAN.”*

*Informujemy, że:
• Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062 (zwanego w dalszej części Instytutem). W celu kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych podajemy adres inspektora ochrony danych: dpo@ibch.poznan.pl.
• Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji.
• Odbiorcami danych osobowych kandydatów są członkowie komisji rekrutacyjnej.
• Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
• Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą do momentu rozstrzygnięcia konkursu. Po tym okresie zostaną one bezpowrotnie i skutecznie zniszczone, co spowoduje, że nie będzie do nich jakiegokolwiek dostępu lub możliwości ich odtworzenia.
• Kandydaci mają prawo do żądania od Instytutu dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
• W każdym momencie kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Zostaną one wówczas bezpowrotnie i skutecznie zniszczone, co spowoduje, że nie będzie jakiegokolwiek dostępu do nich lub możliwości ich odtworzenia, a kandydatura nie będzie uwzględniona w dalszej procedurze rekrutacyjnej.
• W każdym przypadku przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl.

2. CV i list motywacyjny (zawierający m.in. informacje o najsilniejszych stronach kandydata oraz o planach zawodowych na następne 2-3 lata);
3. Przynajmniej 2 listy referencyjne oraz dane kontaktowe osób, które tych referencji udzieliły / mogą udzielić.
4. Kopia dyplomu licencjackiego lub równorzędnego (lub zaświadczenie od promotora o planowanym terminie obrony)
5. Informacja o zaliczonych na studiach przedmiotach kierunkowych i uzyskanych ocenach.
6. Inne załączniki, np. listy referencyjne, abstrakty konferencyjne itp (opcjonalnie)

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać drogą e-mailową na adres kierownika projektu jacek.kolanowski@ibch.poznan.pl, jako jednolity załącznik w formacie PDF (w tytule wiadomości prosimy wpisać „Aplikacja - projekt Sonata”

Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji na podstawie przesłanych dokumentów wybrani kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Preferowany początek stażu: 01.07.2018

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się bezpośrednio z dr Jackiem Kolanowskim: jacek.kolanowski@ibch.poznan.pl a w tytule e-maila napisać: Pytanie o staż – projekt Sonata

Data dodania ogłoszenia: 2018-05-16 14:00:59

« wróć do ofert pracy