Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Katedra Fizjologii Roślin, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 WarszawaWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: ASYSTENT NAUKOWY - POSTDOC
Wymagania:

RODZAJ ZATRUDNIENIA: zatrudnienie na pełnym etacie na czas określony – 18 miesięcy. Etat będzie finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu SONATA BIS, którego kierownikiem jest dr hab. Dario Piano ( dario_piano@sggw.pl ).
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
- posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie biologii molekularne, biochemii, biotechnologii lub dyscyplin pokrewnych,
- spełnianie warunków określonych przez Narodowe Centrum Nauki dla osób ubiegających się o stanowisko post-doc (m. in. stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, w okresie pobierania wynagrodzenia w ramach projektu osoba zatrudniona nie może pobierać innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN),
- dorobek publikacyjny,
- doświadczenie laboratoryjne w izolacji białek i charakterystyce białek (elektroforeza w żelach natywnych i denaturujących, chromatografia białek, krystalizacja białek, charakterystyka białek za pomocą spektroskopii i mikroskopu elektronowego,
- wiedza z zakresu fotobiologii u roślin i bakterii, białek „powierzchniowych” (ang. S-layer) i ich mechanizmów związanych z reakcją foto- i chemoobronną,
- doświadczenie w pracy z kulturami bakterii,
- znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność organizowania pracy.

Opis zadań:

Aktywne uczestniczenie w pracach naukowo - badawczych realizowanych w ramach grantu NCN dotyczących analizy strukturalnej i funkcjonalnej powierzchniowych białek bakteryjnych. Do obowiązków pracownika będzie należało: zakładanie kultur bakteryjnych, izolacja i solubilizacja ścian komórkowych bakterii, oczyszczanie białek błonowych, strukturalna i funkcjonalna charakterystyka białek błonowych.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ
Termin składania ofert: 29 czerwca 2018, 23:59
Forma składania ofert: pocztą
Warunki zatrudnienia:

KANDYDACI SĄ PROSZENI O ZŁOŻENIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:
- podanie o zatrudnienie kierowanie do JM Rektora SGGW,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- życiorys naukowy i lista publikacji,
- ewentualnie dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie zawodowe (kursy, szkolenia, certyfikaty).

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 29.06.2018 godz. 23:59 w Sekretariacie Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159, budynek 37, pokój 013.

Uczelnia będzie odpowiadać tylko na wybrane oferty. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie.

Data dodania ogłoszenia: 2018-06-13 10:48:47

« wróć do ofert pracy