Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Mikołaja KopernikaToruń, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Stypendystka/stypendysta
Wymagania:

• Studentka/ student co najmniej piątego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich lub ukończone magisterium z psychologii, psycholingwistyki, lingwistyki, informatyki lub matematyki
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
• Dobre umiejętności statystyczne, w tym znajomość środowiska R
• Podstawowe umiejętności w programowaniu
• Zainteresowanie tematem badawczym przedstawionego projektu
• Samodzielność, kreatywność, umiejętność szybkiego uczenia się i pracy w zespole

Opis zadań:

Stypendystka/stypendysta odpowiedzialny będzie za:
1. Przygotowanie i przeprowadzenie badań i eksperymentów
2. Analizę korpusów językowych
3. Statystyczną analizę danych, przygotowanie manuskryptów będących podstawą pracy doktorskiej

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 22 lipca 2018, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 4000,00 zł/miesiąc wypłacane przez okres trwania projektu badawczego (36 miesięcy)
Stypendystka/ stypendysta będą mieli okazję współpracy z ekspertami w dziedzinie psychologii języka, odbywania wizyt badawczych na Uniwersytecie w Padwie i Uniwersytecie Surrey oraz uczestniczenia w szkoleniach i konferencjach.

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie następujących dokumentów:
• CV kandydata.
• List motywacyjny
• Podpisane oświadczenie o zgodzie na publikację imienia i nazwiska na stronie UMK w przypadku wygrania konkursu (Treść oświadczenia poniżej)
Pytania dotyczące pozycji oraz zgłoszenia do konkursu należy składać drogą e-mailową na adres: magda.formanowicz@gmail.com
Dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27 sierpnia 2018 r.
Przewidywane rozpoczęcie stypendium 1 października. Stypendystka/ stypendysta będzie zaproszona/y na spotkanie organizacyjne grantu, które odbędzie się 27-30 września w Toruniu.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści: Ja, niżej podpisany niniejszym oświadczam, że zgodnie z przepisami prawa powszechnego, tj. obowiązującą do dnia 25 maja 2018 r. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922), zaś po wskazanym dniu Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych/RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń danych osobowych dotyczących mnie, zawartych w CV oraz dokumentach dostarczonych Uniwersytetowi w związku z ubieganiem się o udział w konkursie o stypendium naukowe, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu kwalifikacji do uczestnictwa oraz realizacji konkursu.
Posiadam wiedzę, że moje dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celach związanych z udziałem w konkursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że udział w konkursie i podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, mam prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, mam również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym będzie on skuteczny od dnia jego złożenia i nie będzie miał wpływu na legalność przetwarzania danych do dnia sprzeciwu. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Data dodania ogłoszenia: 2018-06-13 13:42:40

« wróć do ofert pracy