Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii NaukWrocław, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant–wykonawca projektu badawczego
Wymagania:

• Posiadanie tytułu magistra fizyki lub na kierunku pokrewnym, ale nie później niż jeden rok po uzyskaniu dyplomu,
• Doświadczenie w pomiarach widm wzbudzenia, emisji, wydajności kwantowej,
• Doświadczenie w obsłudze spektrofotometrów (znajomość obsługi innych przyrządów laboratoryjnych jak np. sfery integracyjnej do pomiarów wydajności, chłodziarek – kriostatów będzie dodatkowym atutem).
• Odbycie rozmowy kwalifikacyjnej na studium doktoranckie INTiBS PAN,
• Dobra znajomość języka angielskiego (znajomość innych języków obcych będzie atutem).

Opis zadań:

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkursu na stypendium doktoranckie dla wykonawcy projektu badawczego pt. „Nowe matryce krystaliczne do uzyskania przeźroczystych materiałów ceramicznych”(New Hosts for Transparent Ceramics) w obszarze syntezy i badań fizykochemicznych nanoluminoforów, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS (nr projektu 2017/25/B/ST5/02670) w Zakładzie Spektroskopii Stanów Wzbudzonych. Celem projektu będzie opracowanie metod syntezy nowych matryc polikrystalicznych, zbadanie ich technikami spektroskopowymi, a następnie wykonanie próby otrzymania z nich przeźroczystych i przeświecalnych materiałów ceramicznych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 2 lipca 2018, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium doktoranckie w wysokości 3000 zł/miesięcznie zostanie przyznane na okres 36 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Obowiązki doktoranta obejmują:
• Pomiary właściwości spektroskopowych otrzymanych próbek podwójnych perowskitów; w tym pomiary absorbcji, emisji, widm wzbudzenia
• Opracowanie i interpretacja otrzymanych wyników eksperymentalnych,
• Współudział w redagowaniu artykułów naukowych,
• Przygotowanie w trzecim roku trwania stypendium wniosku grantowego Preludium a następnie wysłanie tego wniosku do Narodowego Centrum Nauki
• Napisanie pracy doktorskiej oraz obrona rozprawy doktorskiej.

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:
• podanie do Dyrektora Instytutu o przyjęcie na studia doktoranckie zawierające informacje, czy kandydat odbywał praktyki/staże w Instytucie (ew. pod czyją opieką) oraz z jakiej tematyki i ew. u jakiego promotora chciałby odbywać studia doktoranckie,
• kwestionariusz osobowy,
• CV,
• dyplomy: ukończenia studiów licencjackich (inżynierskich) i magisterskich (jeśli ten ostatni już posiadają),
• odpis (kopię) całego indeksu studiów licencjackich i magisterskich, albo suplement do dyplomu licencjackiego i magisterskiego z ocenami z całych studiów, albo potwierdzone przez dziekanat karty ocen studenta z wszystkich lat studiów licencjackich i magisterskich,
• jedno zdjęcie,
• kserokopię paszportu – w przypadku osób nie będących obywatelami polskimi.
• rekomendacje opiekuna pracy dyplomowej.

Data dodania ogłoszenia: 2018-06-13 14:15:00

« wróć do ofert pracy