Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Geodezji, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: student stypendysta – wykonawca projektu
Wymagania:

1. W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie posiadanie statusu studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; na kierunku geodezja i kartografia lub pokrewnym.
2. Znajomość środowiska programistycznego Matlab.
3. Znajomość języka programowania Python.
4. Znajomość oprogramowania ArcGIS.
5. Ukończone kursy zarządzania projektami: Prince 2 lub Agile.
6. Biegła znajomość języka angielskiego – co najmniej poziom B2.
7. Prawo jazdy (kategoria B).
8. Zainteresowania naukowe związane z wykorzystaniem geodezyjnych technik obserwacyjnych w modelowaniu jonosfery.

Opis zadań:

Stypendysta będzie wykonywał zadania w ramach projektu NCN OPUS-14 "Wysokorozdzielczy globalny model jonosfery opracowany na podstawie obserwacji satelitarnych multi-GNSS, DORIS i sieci jonosond z wykorzystaniem integracji deterministycznych i stochastycznych technik modelowania" (kierownik: dr hab. inż. Paweł Aleksander Wielgosz). Badania będą prowadzone w Zespole Zaawansowanych Metod Opracowania Obserwacji Satelitarnych Instytutu Geodezji UWM w Olsztynie.
Do zadań kandydata będzie należało:
1. Gromadzenie danych oraz udział w tworzeniu oprogramowania do łącznego opracowania obserwacji z różnych technik pomiarowych (GNSS, DORIS);
2. Operacyjne przetwarzanie danych, udział w rozwoju oprogramowania w ramach zadania Wyznaczenie części deterministycznej modelu z wykorzystaniem sferycznej analizy harmonicznej oraz wyznaczenie modelu globalnego;
3. Operacyjne przetwarzanie danych, udział w rozwoju oprogramowania w ramach zadania Precyzyjne modelowanie stochastycznych residuów VTEC z wykorzystaniem LSC sparametryzowanej metodą leave-one-out;
4. Gromadzenie danych obserwacyjnych z różnych technik pomiarowych w celu walidacji modelu globalnego, operacyjne przetwarzanie danych;
5. Opracowanie danych z modelu IRI i NeQuick w czasie wybranych zaburzeń jonosferycznych w 24 cyklu aktywności słonecznej.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 27 czerwca 2018, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

1. Data rozpoczęcia pracy 1.07.2018 r.
2. Okres pobierania stypendium – 35 miesięcy,
3. Wynagrodzenie w formie stypendium w wysokości 1954 zł miesięcznie.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty zawierające:
1. wniosek o przyznanie stypendium naukowego NCN
2. C.V.,
3. dyplom ukończenia studiów inżynierskich,
4. dokument potwierdzający biegłą znajomość języka angielskiego (co najmniej poziom B2),
5. pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
6. pisemną opinię opiekuna naukowego lub bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca pracy.
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)"
należy przesyłać drogą elektroniczną w formie plików PDF na adres: pawel.wielgosz@uwm.edu.pl
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28 czerwiec 2018 r.

Data dodania ogłoszenia: 2018-06-13 14:45:24

« wróć do ofert pracy