Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Genetyki Człowieka PANPoznań, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant
Wymagania:

1. Kandydat musi spełniać wymagania zawarte w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016.
2. Kandydat posiada tytuł magistra w dziedzinie biologii, biotechnologii i nauk pokrewnych lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”.
3. Kandydat wyraża chęć podjęcia Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Genetyki Człowieka PAN.
4. Posiada znajomość podstawowych technik biologii molekularnej, hodowli in vitro i podstawowych umiejętności laboratoryjnych oraz
- doświadczenie z zakresu chemii lub nanotechnologii;
- udokumentowane zainteresowania naukowe;
- predyspozycje do pracy ze zwierzętami;
- dyspozycyjność 7 dni w tygodniu ze względu na wymogi hodowli komórek iPS;
- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
- umiejętność pracy w zespole.
5. W okresie pobierania stypendium naukowego w ramach danego projektu badawczego nie można jednocześnie pobierać wynagrodzenia w żadnej formie ze środków tego projektu, a zawarcie przez jedną osobę różnych umów w jednym projekcie badawczym jest dopuszczalne pod warunkiem, że okres trwania tych umów (i okres pobierania stypendium lub wynagrodzenia) nie będzie się pokrywał.
6. Stypendia naukowe można pobierać w ramach więcej niż jednego projektu badawczego finansowanego ze środków NCN – o ile warunki konkursu nie nakładają w tej kwestii dodatkowych ograniczeń. Łączna kwota pobieranych stypendiów naukowych finansowanych ze środków NCN nie może przekroczyć
4 500,00zł miesięcznie, przy czym do kwoty tej nie wlicza się stypendium naukowego w ramach stypendium doktorskiego otrzymanego w konkursie ETIUDA.

Opis zadań:

Kandydat będzie uczestniczyć w interdyscyplinarnych badaniach związanych z poszukiwaniem nowoczesnego narzędzia terapeutycznego w leczeniu choroby Duchenne'a. Badania będą obejmowały: zaawansowane techniki molekularne, hodowle in vitro komórek miogennych pochodzących od pacjentów z dystrofią, komórek iPS. Dodatkowo projekt obejmuje różnicowanie komórek o charakterze pluripotencjalnym, modyfikacje genetyczne, edycję genomu, oraz badania na zwierzętach.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 26 lipca 2018, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie w formie stypendium naukowego na podstawie umowy stypendialnej w wysokości 2 500,00zł miesięcznie w okresie realizacji projektu (maksymalnie 36miesięcy).

Dodatkowe informacje:

Rekrutacja dotyczy projektu NCN OPUS13 nr 2017/25/B/NZ5/01131 pt. „Autologiczne komórki pochodzenia miogennego od pacjentów dystroficznych poddane korekcie genetycznej i zasocjowane z biodegradowalnymi nanokapsułami jako nowa formuła terapii choroby Duchenne'a”

W celu oceny predyspozycji kandydat może być poproszony o odbycie miesięcznego stażu w Zakładzie Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych IGC PAN.

Wymagane dokumenty:
- Podanie skierowane do Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, na którym musi znajdować się oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), w tym do zamieszczenia mojego imienia i nazwiska w informacji o wynikach przeprowadzonej rekrutacji na stronie internetowej IGC PAN.
- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z fotografią (Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009r. - Dz.U. 2009 nr 115 poz. 971).
- Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
- Życiorys naukowy obejmujący wykaz publikacji i osiągnięć naukowych, wygłoszone wykłady, udział w projektach badawczych.
- CV i list motywacyjny

Forma składania ofert:
Osobiście (w kadrach Instytutu Genetyki Człowieka PAN) lub elektronicznie na adresy: maciej.kurpisz@igcz.poznan.pl katarzyna.fiedorowicz@igcz.poznan.pl

Rozstrzygnięcie konkursu:
Wnioski rozpatrywane są podczas posiedzenia komisji zgodnie z Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016. .
Wybrani kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 06.08.2018.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadań/przyznania stypendium naukowego: 01.09.2018r.

Dodatkowe informacje:
Kandydat może zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną oraz poproszony o przedstawienie wyników swoich prac naukowych.
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela kierownik projektu – prof. dr hab. Maciej Kurpisz, maciej.kurpisz@igcz.poznan.pl

Data dodania ogłoszenia: 2018-07-12 13:42:31

« wróć do ofert pracy