Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława StaszicaKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant - stypendysta
Wymagania:

1. Stopień naukowy magistra w zakresie nauk technicznych.
2. Rozpoczęte studia doktoranckie (aktualny status doktoranta).
3. Ugruntowana wiedza z zakresu nauki o materiałach i badań właściwości materiałów potwierdzona pracą magisterską w zakresie badań metali.
4. Szczegółowa znajomość zagadnień dotyczących spiekania tworzyw, potwierdzona odbytym stażem lub publikacjami w tym zakresie.
5. Predyspozycje do pracy badawczej i doświadczenie praktyczne w zakresie przygotowania wsadu, ciśnieniowego spiekania materiałów, preparatyki próbek, potwierdzone opinią opiekuna naukowego lub opiekuna odbytej praktyki (stażu).
6. Umiejętność stosowania technik informatycznych w badaniach materiałowych.
7. Swoboda w posługiwaniu się anglojęzyczną literaturą naukową oraz umiejętność wyszukiwania informacji naukowej.
8. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym.

Opis zadań:

1. Przygotowywanie mieszanek proszków oraz prowadzenie procesów mechanicznej syntezy.
2. Preparatyka próbek,
3. Optymalizacja procesów spiekania metodą SPS i HP-SPS.
4. Asysta w większości badań materiałowych i analiza wyników tych badań.
5. Badania właściwości fizycznych i mikrostrukturalnych.
6. Udział w przygotowywaniu publikacji naukowych.
7. Opracowywanie cyklicznych sprawozdań z wyników uzyskanych w ramach realizacji poszczególnych zadań badawczych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 10 sierpnia 2018, 12:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 2 000 PLN/miesiąc na okres 30 miesięcy. Proponowany termin zatrudnienia: od 1 IX 2018 r. do 28 II 2021 r.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia w konkursie należy przesyłać w formie elektronicznej na adres mailowy: ljaw@agh.edu.pl
Wymagane dokumenty (w formacie PDF):
• CV ze szczególnym uwzględnieniem tematu pracy magisterskiej oraz innych form aktywności naukowej, odbytych kursów, staży z załączona opinią, aktywnego udziału w konferencjach, wygłoszonych referatów, posiadanych publikacji, wyróżnień wynikających z prowadzonych badań,
• Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
• Informacja/zaświadczenie o aktualnym statusie doktoranta.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.".

Data dodania ogłoszenia: 2018-07-12 15:29:16

« wróć do ofert pracy