Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydzial Matematyki i Informatyki UJ Kraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta
Wymagania:

Wymagania formalne:
Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium:
1. jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut
badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczpospoliej utworzony na podstawie odrębnych przepisów i
2. jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej z matematyki lub informatyki.

Wymagania merytoryczne:
1. podstawowa wiedza z zakresu geometrii algebraicznej (na poziomie książek: I. Shafarevich Basic Algebraic Geometry 1, Basic Algebraic Geometry 2),
2. dyspozycyjność przynajmniej 4 dni w tygodniu na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ,
3. umiejętność programowania (Python, Sage) w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie eksperymentów komputerowych,
4. biegła znajomość teorii powierzchni algebraicznych zespolonych (na poziomie książki A. Beauville „Complex Algebraic Surfaces”), podstaw teorii powierzchni eliptycznych (na poziomie artykułu T. Shioda, M. Schuett „Elliptic Surfaces”) i powierzchni K3.

Opis zadań:

1. prowadzenie badań naukowych w obszarze teorii powierzchni, zgodnie z założeniami projektu "Geometria pewnych powierzchni K3 z wieloma krzywymi wymiernymi „
w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu,
2. projektowanie, implementacja, testowanie, utrzymanie i dokumentowanie oprogramowania tworzonego na potrzeby projektu oraz wykorzystywanego w ramach realizacji projektu,
3. współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym pomoc w przygotowywaniu prezentacji oraz publikacji

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 14 września 2018, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium 1000 PLN przyznane na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia (maksymalnie 18 miesięcy)

Dodatkowe informacje:

Do podania zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy załączyć:
1. list motywacyjny,
2. życiorys z dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w studiach doktoranckich, opinią opiekuna/promotora aplikanta (w przypadku gdy opiekun/promotor nie jest kierownikiem projektu „Geometria pewnych powierzchni K3 z wieloma krzywymi wymiernymi „) oraz lista wszystkich ocen z przedmiotów matematycznych i informatycznych uzyskanych w trakcie studiów magisterskich przez aplikanta (potwierdzona przez sekretariat dydaktyczny
uczelni na której uzyskano te oceny),
3. wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych, wraz z kopiami tych prac/wystąpień.

Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres slawomir.rams@uj.edu.pl (temat: Stypendium Opus 13) z kopią na adres herr.rams@gmail.com (kandydaci o najwyższych pozycjach w rankingu będą proszeni o
odbycie rozmowy kwalifikacyjnej osobiście lub poprzez platformę SKYPE w okresie 15 września - 25 września 2018)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 26.09.2018 r.

Formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia
procedury rekrutacyjnej znajduje się w załączniku na stronie WMIiUJ

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz
zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody).

W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.

Data dodania ogłoszenia: 2018-08-10 12:06:11

« wróć do ofert pracy