Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii NaukŁódź, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Stypendysta - doktorant
Wymagania:

-tytuł magistra z biologii lub nauk pokrewnych
-słuchacz studium doktoranckiego (posiadanie statusu doktoranta)
-praktyki w laboratorium mikrobiologicznym lub laboratorium biologii molekularnej
-wiedza z mikrobiologii i biologii molekularnej, w szczególności dotycząca biologii komórek bakteryjnych
-doświadczenie w pracy laboratoryjnej: klonowanie genów do wektorów ekspresyjnych, ekspresja i oczyszczanie rekombinowanych białek, umiejętność prowadzenia hodowli szczepów bakteryjnych Escherichia coli, Mycobacterium smegmatis i Mycobacterium tuberculosis na podłożach płynnych i stałych, konstrukcja szczepów mutantów u mykobakterii
-bardzo dobra znajomość języka angielskiego .

Opis zadań:

-konstrukcja rekombinowanych szczepów mykobakterii z nadprodukcją badanych białek
-identyfikacja globalnych profili transkrypcyjnych u Mtb oraz jego mutantów
-porównanie wydajności i wzorów poliadenylacji RNA u Mtb oraz jego mutantów z obniżonym i podwyższonym poziomem badanych białek z użyciem sekwencjonowania RNA
-porównanie wydajności i wzorów poliadenylacji RNA u Mtb w różnych warunkach wzrostu
-opracowywanie wyników badań do prezentacji na konferencjach oraz do publikacji w czasopismach naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 10 września 2018, 00:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 3 000 zł/mc wypłacane przez okres do 30 miesięcy w ramach projektu pt. „Enzymy metabolizmu RNA, PAP I i PNPaza, jako miejsca docelowe dla nowych leków przeciwprątkowych i ich funkcjonalna charakterystyka”.

Dodatkowe informacje:

Procedura rekrutacji zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.

Lista wymaganych dokumentów:
-kopia dyplomu
-życiorys z opisem dotychczasowego dorobku naukowego
-opinia promotora pracy magisterskiej
-lista publikacji naukowych
-zaświadczenie o statusie doktoranta lub o przyjęciu na studia doktoranckie
-zgoda właściwego studium doktoranckiego na oddelegowanie do realizacji projektu
-zgoda kandydatki/kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych IBM PAN na stanowisko stypendysty doktoranta w Pracowni Genetyki i Fizjologii Mycobacterium.
Prosimy o umieszczenie poniższej treści zgody w dokumentach aplikacyjnych oraz o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.
Wyrażam zgodę Instytutowi Biologii Medycznej PAN z siedzibą w Łodzi na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz oświadczam, że pouczono mnie o przysługujących mi prawach.

IMIĘ I NAZWISKO …………………………………… DATA ……………………………

Dokumenty w 1 egzemplarzu należy składać do dnia 10 września 2018 r. do kierownika projektu na adres wskazany poniżej:
prof. dr hab. Jarosław Dziadek
Instytut Biologii Medycznej PAN
ul. Lodowa 106
93-232 Łódź
z dopiskiem: Doktorant OPUS 13
lub przesyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@cbm.pan.pl

Termin i miejsce rozmów kwalifikacyjnych:
18 września 2018 r.
Instytut Biologii Medycznej PAN
ul. Lodowa 106
93-232 Łódź

Termin ogłoszenia wyników: 20 września 2018 r.
Jednostka zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Data dodania ogłoszenia: 2018-08-10 16:00:06

« wróć do ofert pracy