Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Wrocławski, Wydział BiotechnologiiWrocław, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta
Wymagania:

1. Wykształcenie: absolwent (-ka) kierunków biologia, biotechnologia lub pokrewnych.
2. Pozytywny wynik rekrutacji na Studia Doktoranckie Biologii Molekularnej na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
3. Umiejętności:
(a) dobra znajomość podstawowych technik biologii molekularnej i biochemii,
(b) wiedza z zakresu fizjologii i biologii molekularnej roślin,
(c) preferowane doświadczenie w pracy z materiałem roślinnym i znajomość biologii mitochondriów,
(d) co najmniej dobra znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie.
4. Duża motywacja do pracy naukowej, pełne zaangażowanie w realizację zaplanowanych badań, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, wytrwałość, sumienność, umiejętność samodzielnego planowania eksperymentów i analizowania ich wyników, umiejętność pracy w zespole.

Opis zadań:

Celem projektu badawczego NCN Opus 14, pt.: „Funkcjonalne i strukturalne zależności pomiędzy proteazami mitochondrialnej błony wewnętrznej, AtFTSH4 i AtOMA1, u Arabidopsis”, realizowanego w Zakładzie Biologii Molekularnej Komórki, kierowanego przez prof. dr hab. Hannę Jańską jest określenie funkcjonalnych zależności pomiędzy dwiema metaloproteazami mitochondrialnej błony wewnętrznej u Arabidopsis thaliana, AtFTSH4 i AtOMA1, poprzez identyfikację substratów tych proteaz, w warunkach optymalnego wzrostu i w warunkach zaburzających homeostazę. Ze względu na istotną rolę mitochondriów dla funkcjonowania komórki, ilość i jakość białek mitochondrialnych musi znajdować się pod ścisłą kontrolą. Uważa się, że dla utrzymania proteostazy mitochondrialnej błony wewnętrznej szczególnie istotne są zakotwiczone w błonie metalopeptydazy i-AAA i OMA1, które w mitochondriach Arabidopsis znane są jako AtFTSH4 i AtOMA1. AtFTSH4 i AtOMA1 mogą mieć zarówno specyficzne, jak i wspólne substraty, co może oznaczać, że te proteazy odgrywają nakładające się role w niektórych procesach komórkowych. Takim procesem jest przypuszczalnie odpowiedź rośliny na długotrwałą, umiarkowanie podniesioną temperaturę. Identyfikacja substratów AtFTSH4 i AtOMA1 jest kluczowa nie tylko dla zrozumienia biologicznej funkcji tych dwóch proteaz mitochondrialnych w warunkach optymalnych i chronicznego stresu umiarkowanie podwyższonej temperatury, jak i ich wzajemnych oddziaływań.

Do zadań doktoranta będzie należało:
1. Przygotowanie i analiza fenotypowa mutantów Arabidopsis pozbawionych proteaz AtFTSH4 i AtOMA1 jednocześnie oraz mutantów z wyłączoną aktywnością katalityczną proteazy AtOMA
2. Identyfikacja potencjalnych substratów/interaktorów proteaz AtFTSH4 i AtOMA1 poprzez zastosowanie metod proteomicznych opartych na spektrometrii mas: iTRAQ, COFRADIC i TRAP, w warunkach optymalnych i umiarkowanego stresu cieplnego i z zastosowaniem otrzymanych mutantów
3. Weryfikacja potencjalnych substratów metodami transkryptomicznymi i immunologicznymi

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 20 sierpnia 2018, 15:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Warunki zatrudnienia:
1. Stypendium w wysokości: 1 700 zł/m-c (brutto).
2. Okres: 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 33 miesięcy
3. Planowane rozpoczęcie pracy w ramach projektu: 1 września 2018.

Dodatkowe informacje:

Forma składania ofert: e-mail na adres: hanna.janska@uwr.edu.pl lub osobiście do prof. dr hab. Hanny Jańskiej, Zakład Biologii Molekularnej Komórki, Wydział Biotechnologii UWr, ul. F. Joliot-Curie 14A, Wrocław.

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania się do konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty jest pozytywne przejście rekrutacji na studia III stopnia na Wydziale Biotechnologii w ramach stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii Molekularnej. Harmonogram i warunki rekrutacji są zamieszczone na stronie:
http://www.biotech.uni.wroc.pl/rekrutacja/studia-iii-stopnia/
Wybrani Kandydaci mogą zostać poproszeni o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną. Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.).
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 24 sierpnia 2018 r.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
• CV
• list motywacyjny
• odpis dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub studiów jednostopniowych
• informacja o średniej ocen egzaminacyjnych z I i II stopnia studiów
• osiągnięcia naukowe, w tym: wykaz publikacji, praca w studenckim ruchu naukowym, udział w projektach badawczych
• dane kontaktowe o osobach, które mogą udzielić rekomendacji.

Wydział zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu, jeżeli Komisja konkursowa uzna, że żaden z Kandydatów nie spełnia określonych w konkursie zadań.Klauzula informacyjna RODO
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;
2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Data dodania ogłoszenia: 2018-08-10 19:26:41

« wróć do ofert pracy