Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział FizykiWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta (2 etaty)
Wymagania:

Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie jest doktorantem (uczestnikiem studiów doktoranckich).
Kandydaci powinni:
(1) Wykazać się oceną co najmniej dobrą z pracy magisterskiej.
(2) Angażować się w pracę badawczą oraz posiadać umiejętność pracy zespołowej.
(3) Posiadać podstawową wiedzę z zakresu teorii fizyki ciała stałego.
(4) Bardzo dobrze władać językiem angielskim.
Doświadczenie w zakresie w dziedzinie pokrewnej z tematyką projektu będzie dodatkowo brane pod uwagę.

Opis zadań:

Praca badawcza będzie wykonywana w Katedrze Fizyki Materii Skondensowanej Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach projektu NCN Sonata-Bis ,,Kolektywne wzbudzenia w tlenkach metali przejściowych: nierozwiązane problemy i nowe właściwości”.
Stypendyści będą prowadzili badania nad naturą wzbudzeń kolektywnych w układach wykazujących silne korelacje elektronowe. W szczególności będą one wiązały się z:
(1) Rozwijaniem metody tzw. samozgodnego przybliżenia Borna w zastosowaniu do tzw. modeli spinowo-polaronowych, dość dobrze opisujących niskoenergetyczną fizykę np. domieszkowanych tlenków miedzi lub irydu.
(2) Lepszego zrozumienia wzbudzeń ładunkowych oraz spinowo-orbitalnych w układach z orbitalnymi stopniami swobody.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST
Termin składania ofert: 1 października 2018, 16:00
Forma składania ofert: osobiście
Warunki zatrudnienia:

Czas trwania stypendium: 45 miesięcy

Wysokość stypendium: 2000 zł / miesiąc

Termin rozpoczęcia pracy: 1.11.2018.

Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie powinno zawierać:
(1) List motywacyjny z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (klauzula informacyjna i klauzula zgody – odpowiedni formularz poniżej).
(2) Życiorys zawierający informacje o dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięciach
(w tym listę publikacji oraz prezentacji konferencyjnych).
(3) Kopia uzyskanego dyplomu studiów magisterskich.

Forma składania ofert: osobiście, po uprzednim umówieniu spotkania poprzez email (krzysztof.wohlfeldZZfuw.edu.pl, gdzie ZZ=@), w pokoju 5.22 w budynku Wydziału Fizyki (Pasteura 5, 02-093 Warszawa).
O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej.

************************************************************

informacja o przetwarzaniu danych osobowych
klauzula informacyjna
Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski
z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim;
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

klauzula zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim.
Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.
..................................... ..............................................................................................
(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Data dodania ogłoszenia: 2018-09-14 19:14:17

« wróć do ofert pracy