Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut FarmaceutycznyWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Student-stypendysta
Wymagania:

- student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych III stopnia w zakresie nauk farmaceutycznych,
- znajomość podstaw teoretycznych HPLC z wykorzystaniem detektorów UV-VIS i MS; doświadczenie praktyczne w pracy z w/w sprzętem będzie dodatkowym atutem
- doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym posiadającym certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP)
- umiejętność obsługi pipety automatycznej
- umiejętność czytania i wykonywania zadań zgodnie z instrukcją analityczną
- umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego umożliwiającego analizowanie otrzymanych wyników, przygotowanie raportów oraz prezentacji z wykonanych prac badawczych: Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint
- znajomość sposobów izolacji substancji czynnej z osocza będzie dodatkowym atutem
- zaangażowanie w wykonywanie prac badawczych, dokładność i komunikatywność
- umiejętność pracy w zespole
- znajomość języka angielskiego pozwalająca na zrozumienie literatury fachowej
- dodatkowym atutem będzie znajomość wytycznej EMA dotyczącej walidacji metod bioanalitycznych, mile widziane znajomość wytycznej FDA w tym zakresie

Opis zadań:

W ramach realizacji zadań badawczych w projekcie NCN „Badania nad zastosowaniem polimerów wdrukowanych molekularnie do analizy substancji farmaceutycznych w układach biologicznych” do obowiązków studenta stypendysty będzie:
- praca w laboratorium chemicznym zgodnie zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP)
- czynny udział w opracowywaniu metod analitycznych i ich walidacji zgodnie z wytycznymi EMA
- przygotowywanie roztworów i próbek osocza do ekstrakcji
- izolowanie substancji czynnej z materiału biologicznego
- obsługa HPLC -UV i LC-MS (m.in. przygotowywanie fazy ruchomej, eksport i import danych, analiza wyników)
- wyszukiwanie i analiza literatury naukowej o tematyce związanej z projektem
- przygotowywanie raportów z badań i prezentacji z wyników

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 25 października 2018, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

- rozstrzygnięcie konkursu do dnia 30 października 2018
- stypendium naukowe w wysokości 1 000 PLN (brutto) na okres 12
miesięcy
- termin rozpoczęcia zatrudnienia: 02 listopada 2018

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV)
- dokument potwierdzający status studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych III stopnia w zakresie nauk farmaceutycznych
- informacja o dotychczasowej działalności naukowo-badawczej i rozwojowej (działalność w kołach naukowych, udział w szkoleniach, konferencjach, plakaty, publikacje, monografie naukowe, patenty, opracowane technologie, wyróżnienia, nagrody, praktyki i staże badawcze)
- odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich oraz kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
- skany podpisanych dokumentów: oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia o niekaralności, oświadczenia o braku naruszeń zasad etyki w nauce, oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych (wzory oświadczeń w załącznikach)

Zgłoszenia w formie elektronicznej z załącznikami w formacie PDF należy przesyłać w terminie do dnia 25 października 2018 do Kierownika projektu dr inż. Krzysztofa Noworyty: knoworyta@ichf.edu.pl.
W tytule e-maila prosimy wpisać „Konkurs na Studenta- stypendystę w projekcie OPUS”

Data dodania ogłoszenia: 2018-10-10 21:11:39

« wróć do ofert pracy