Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: student -stypendysta (2 etaty)
Wymagania:

- ukończone studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku inżynieria materiałowa/chemia/fizyka, ciała stałego lub pokrewnym, potwierdzone dyplomem;
- zakończony proces rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie);
- znajomość podstaw fizykochemii ciała stałego;
- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury specjalistycznej;
Preferowani będą kandydaci z doświadczeniem w zakresie badań struktury i właściwości materiałów i warstw funkcjonalnych a w szczególności badań właściwości chemicznych/elektrochemicznych.

Opis zadań:

Stypendysta będzie uczestniczyć w realizacji projektu M ERA-NET “Nanostrukturalne stopy o wysokiej entropii konfiguracyjnej otrzymywane metodą druku 3D “.Do jego zadań należeć będzie badanie właściwości chemicznych nanostrukturalnych stopów wysokoentropowych w środowisku symulującym przewidywane warunki pracy oraz badania związków pomiędzy parametrami wytwarzania, składem, strukturą i właściwościami stopów, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu nanostruktur i mikrododatków na właściwości powierzchni.

Typ konkursu NCN: Projekt międzynarodowy – ST
Termin składania ofert: 28 października 2018, 23:59
Forma składania ofert: osobiście
Warunki zatrudnienia:

stypendium w wysokości 750 zł wypłacane przez okres do 12 miesięcy (czas trwania studiów II stopnia)

Dodatkowe informacje:

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:
1) podanie
2) CV i list motywacyjny,
3) pisemną zgodę promotora/opiekuna pracy magisterskiej (jeśli rekrutacja na studia II stopnia w roku akademickim 2017/2018),
4) odpisy dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje,
5) opinię opiekuna pracy inżynierskiej/licencjackiej.

Na zgłoszeniu należy dopisać:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).”

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, budynek B-6, pokój 306, tel. 12 617 2467, Fax: 12 617 5236
Ewentualne pytania w sprawie konkursu proszę kierować do kierownika projektu prof. dr hab. Elżbiety Godlewskiej
na adres godlewsk@agh.edu.pl

Data dodania ogłoszenia: 2018-10-11 11:47:47

« wróć do ofert pracy