Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Chemii, Uniwersytet OpolskiOpole, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta
Wymagania:

Wymagania:
1. Ukończone studia wyższe w zakresie chemii, biotechnologii bądź nauk pokrewnych.
2. Zainteresowania naukowe w obszarze chemii produktów naturalnych.
3. Doświadczenie w technikach chromatograficznych: HPTLC, HPLC, GC udokumentowane co najmniej jedną publikacją naukową w czasopiśmie z bazy Journal Citation Reports oraz w formie prezentacji na konferencjach naukowych
4. Zdolność do samodzielnego planowania, wykonywania, opisywania zadań z zakresu chemii produktów naturalnych.
5. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Opis zadań:

Opis zadań: Osoba zatrudniona weźmie udział w realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Chemiczne markery miodów odmianowych”.
Zadania:
1. Analiza jakościowa miodów z zastosowaniem techniki HPTLC.
2. Opracowanie procedur oraz optymalizacja metod analizy ilościowej HPTLC miodów.
3. Statystyczne opracowanie wyników pomiarów (PCA, HCA) .
4. Udział w przygotowaniu publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 21 grudnia 2018, 12:00
Forma składania ofert: osobiście
Warunki zatrudnienia:

Wybrany kandydat/kandydatka będzie otrzymywać stypendium naukowe w wysokości 2400 PLN miesięcznie, w okresie 01.2019r. – 06.2019r.

Dodatkowe informacje:

Miejsce pracy: Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej, Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Planowana data rozpoczęcia pracy przez osobę wyłonioną w konkursie: 15.01.2019r.

Czas trwania umowy: 6 miesięcy
Płatność za wykonane prace, zostanie przekazana na konto realizatora, w sposób określony w umowie.

Dodatkowe informacje:
Stypendystę wyłoni komisja konkursowa której będzie przewodniczył kierownik projektu. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami przedstawionymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”

Wymagane dokumenty:

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

1. odpis dyplomu poświadczający ukończenie studiów wyższych
2. potwierdzenie statusu doktoranta
3. spis publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych
4. podpisane oświadczenie o treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11, 45-050 Opole. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane."


Komisja nie odsyła złożonych dokumentów aplikacyjnych.

Klauzula informacyjna RODO
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy Pl. Kopernika 11, 45-50 Opole;
2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.Data dodania ogłoszenia: 2018-12-07 12:28:12

« wróć do ofert pracy