Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Śląski w KatowicachKatowice, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: post-doc
Wymagania:

• Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk fizycznych lub chemicznych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem poprzedzającym zatrudnienie,
• Szeroka wiedza z zakresu fizykochemii materiałów jonowych,
• znaczący dorobek naukowy z zakresu fizykochemii materiałów jonowych udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy filadelfijskiej (minimum 10 prac w tym minimum 4 jako pierwszy autor, średni IF minimum 4),
• doświadczenie w realizowaniu projektów badawczych,
• czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach (co najmniej 2 wystąpienia na konferencji o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,
• doświadczenie w wykonywaniu wysokociśnieniowych badań fazy skondensowanej z wykorzystaniem techniki spektroskopii dielektrycznej,
• płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Opis zadań:

• Pomiary dielektryczne w warunkach atmosferycznych oraz pod wysokim ciśnieniem.
• Analiza danych eksperymentalnych w kategoriach kruchości, dynamicznych heterogeniczności oraz „inflection point”
• Prezentacja otrzymanych wyników na konferencjach naukowych
• Przygotowanie treści publikacji

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 25 stycznia 2019, 10:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie pełnoetatowe na okres 36 miesięcy, wynagrodzenie 10000 zł brutto/miesiąc

Dodatkowe informacje:

Tytuł projektu: Badania wysokociśnieniowe jako klucz do zrozumienia dynamiki jonowych materiałów tworzących fazę szklistą"
Kierownik projektu: Prof. Marian Paluch

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zatrudnienie skierowany do JM Rektora UŚ
2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
3. Spis publikacji wraz z indeksem IF
4. Informacje o udziale w konferencjach i sympozjach naukowych,
5. Informacje o udziale w projektach naukowych oraz współpracy międzynarodowej,
8. Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym,
9. Oświadczenie, że Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym).

Osoby niezatrudnione w UŚ dodatkowo składają:
1. kwestionariusz osobowy
2. list motywacyjny
3. kopię dyplomu doktorskiego

Wybrani Kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną i przedstawienie własnych osiągnięć.
Kierownik projektu zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu, jeżeli uzna, że żaden z Kandydatów nie spełnia wymagań określonych we wniosku grantowym.

Dokumenty należy przesłać drogą mailową (marian.paluch@us.edu.pl) do kierownika projektu w terminie do 25 stycznia 2019 r. do godz. 10.00.

Zatrudnienie może nastąpić nie wcześniej niż 1 lutego 2019 na czas określony (3 lata) na warunkach określonych w projekcie badawczym NCN.

Data dodania ogłoszenia: 2019-01-11 13:27:49

« wróć do ofert pracy