Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Fizyki Uniwersytetu WarszawskiegoWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: adiunkt badawczy (post-doc)
Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki.
Kandydat musi spełniać warunki ustalone przez Narodowe Centrum Nauki dla osób zatrudnionych na stanowisku typu post-doc. W szczególności, osoba zatrudniona na tym stanowisko musi posiadać stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej.
Od kandydata wymagane jest :
1. doświadczenie w zakresie badań optycznych ciała stałego i optyki nieliniowej, w tym w pomiarach spektroskopowych prowadzonych na półprzewodnikowych mikrownękach optycznych lub innych strukturach fotonicznych udokumentowane publikacjami naukowymi,
2. znajomość przynajmniej jednej platformy programistycznej spośród następujących: Mathematica, Matlab, Python lub C/C++,
3. znajomość języka angielskiego.
Dodatkowym atutem będzie także doświadczenie w programowaniu w Labview.
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 r. poz. 1668).

Opis zadań:

Rekrutacja prowadzona jest w celu zatrudnienia na stanowisku adiunkta naukowego (ang. post-doc) do realizacji projektu dotyczącego badań uporządkowania magnetycznego w kondensatach polarytonów ekscytonowych w mikrownękach półprzewodnikowych w zewnętrznym polu magnetycznym.
Prace eksperymentalne będą koncentrować się na analizie polaryzacji światła emitowanego z nierównowagowego kondensatu polarytonów. Calem prac będzie określenie roli geometrii wzbudzenia w kondensacie składającym się z cząstek o jednakowych lub różnych spinach. Zadanie eksperymentalne polegać będzie na instalacji i obsłudze przestrzennego modulatora światła i jego integracji z istniejącym układem optycznym, a następnie na obrazowaniu wiązki laserowej o wysokiej rozdzielczości przestrzennej w mikroskopie konfokalnym. Adiunkt będzie również uczestniczył w analizie wyników, modelowaniu numerycznym i porównaniu wyników doświadczalnych z danymi teoretycznymi. Znajomość fizyki i optyki nieliniowej jest obowiązkowa. Do zadań adiunkta będzie również należeć opieka nad doktorantem i studentem magistrantem.
Stanowisko finansowane jest przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS. Zatrudnienie odbywa się na pełnym etacie przez okres 36 miesięcy w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Warunki zatrudnienia są zgodne z wytycznymi Narodowego Centrum Nauki (NCN), w szczególności zatrudniona osoba musi spełnić łącznie następujące warunki:
•W okresie pobierania tego wynagrodzenia nie może pobierać innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN;
•Kierownik projektu nie był promotorem/promotorem pomocniczym w jej przewodzie doktorskim;
•W okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy;

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 30 czerwca 2019, 18:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

zatrudnienie na pełny etat na okres 36 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć na adres barbara.pietka@fuw.edu.pl następujące dokumenty w formie plików pdf (ze wskazaniem w nazwie przesyłanych plików imienia i nazwiska kandydata oraz stanowiska, którego dotyczy zgłoszenie):
1. Podanie o zatrudnienie. Podanie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.
2. Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia (dostępny również pod adresem: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/) jako plik formacie PDF zawierający zeskanowany podpis.
3. list motywacyjny,
4. kopię dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o nadaniu stopniu doktora,
5. życiorys, zawierający informację o dotychczasowej działalności naukowej, osiągnięciach oraz o zainteresowaniach naukowych,
6. listę publikacji,
7. kontakt mailowy do przynajmniej dwóch pracowników naukowych znających działalność naukową kandydata.
Język składania ofert: polski lub angielski.

Przy realizacji zatrudnienia wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski
z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim;
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim.
Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

..................................... ..............................................................................................
(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)


Data dodania ogłoszenia: 2019-04-11 11:55:58

« wróć do ofert pracy