Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Instytut SocjologiiKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: student/doktorant stypendysta
Wymagania:

Osoba ubiegająca się o stypendium naukowe musi:
- spełniać jedno z poniższych kryteriów:
• jest studentem/tką studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia z dziedziny nauk społecznych (np. socjologia, antropologia, etnologia), realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• jest studentem/tką co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich z dziedziny nauk społecznych (np. socjologia, antropologia, etnologia) realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• jest doktorantem/tką, uczestnikiem/czką studiów doktoranckich z zakresu nauk społecznych lub jest uczestnikiem/czką seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej z zakresu nauk społecznych
- posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, pozwalającą na przygotowanie prezentacji i artykułów w tym języku
- posiadać znajomość metod i technik badań jakościowych (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu badań, udział w projektach badawczych itp.)
Preferowani będą kandydaci/tki, których zainteresowania naukowe wiążą się z obszarem socjologii religii i/lub gender studies.

Opis zadań:

- prowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz badań etnograficznych (wywiady, obserwacje uczestniczące itp.) na terenie największych miast Polski
- kodowanie zebranego materiału i analiza danych
- upowszechnianie wyników badań uzyskanych w ramach projektu, w szczególności: przygotowanie i pisanie artykułów naukowych (także w j. angielskim), udział w konferencjach i seminariach naukowych itp.
- uczestnictwo w pracach zespołu projektowego, w tym regularny udział w spotkaniach
- inne, bieżące zadania zlecane przez Kierowniczkę projektu

Typ konkursu NCN: SONATA – HS
Termin składania ofert: 10 maja 2019, 00:00
Forma składania ofert: osobiście
Warunki zatrudnienia:

Forma zatrudnienia: stypendium naukowe
Wysokość stypendium: 2000 zł /miesiąc
Okres: 24 miesiące (przewidywane rozpoczęcie pracy: czerwiec 2019)

Dodatkowe informacje:

Stypendium w ramach projektu „Opór i podporządkowanie. Sprawczość religijna rzymskokatolickich kobiet w Polsce", realizowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 13 (nr umowy UMO-2017/26/D/HS6/00125)

Opis projektu: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=21520

Procedura konkursowa oraz wymagane dokumenty:

Kandydaci/tki proszeni są o złożenie (w godz. 10.00-14.00) lub przesłanie pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki) w sekretariacie Instytutu Socjologii UJ (ul. Grodzka 52, Kraków, I p., p. 52) następujących dokumentów (z dopiskiem: dr Anna Szwed – konkurs o stypendium):

1. podanie
2. list motywacyjny
3. CV, uwzględniające informacje o wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach, doświadczeniu naukowym zdobytym poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w projektach badawczych;
4. zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta studiów II stopnia wraz z informacją o roku studiów lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie o uczestnictwie w studiach doktoranckich;
5. wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych
6. kwestionariusz osobowy
7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych
8. informację o przetwarzaniu danych osobowych
Formularze dokumentów 6, 7 i 8 znajdują się do pobrania na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatowpracownikow

Jednocześnie wyżej wymienione dokumenty należy zeskanować i przesłać e-mailem na adres kierowniczki projektu: anna.szwed@uj.edu.pl, w tytule wiadomości wpisując: „Konkurs o stypendium”.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 10 maja 2019 r. (godz. 14.00).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 31 maja 2019 r.

Zgłoszenia będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez kierowniczkę projektu. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami/tkami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową). Komisja zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia stypendysty.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela kierowniczka projektu – dr Anna Szwed (anna.szwed@uj.edu.pl).

Data dodania ogłoszenia: 2019-04-12 14:34:02

« wróć do ofert pracy