Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Chemiczny Politechniki WarszawskiejWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Post Doc
Wymagania:

1. Ukończone studia wyższe w zakresie nauk chemicznych, stopień naukowy doktora nauk chemicznych nie dłużej niż przez okres 7 lat.
2. Doświadczenie w syntezie związków metaloorganicznych z wykorzystaniem linii Schlenka oraz metodach charakteryzacji związków kompleksowych.
3. Doświadczenie w zakresie projektowania i syntezy ligandów organicznych oraz zastosowania związków metaloorganicznych w polimeryzacji monomerów heterocyklicznych oraz katalizie.
4. Udokumentowany dorobek naukowy w prestiżowych czasopismach
5. Znajomość technik spektroskopowych: IR, NMR, i podstaw rentgenografii strukturalnej.
6. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
7. Zdolności komunikacyjne i umiejętność zarządzania zespołem.
8. Umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego rozwiązywania problemów.

Opis zadań:

1. Projektowanie, synteza i charakterystyka nowych kompleksów alkoksylowych oraz alkilonadtlenkowych wybranych metali grup głównych oraz cynku reakcjach kontrolowanego utleniania oraz protonolizy odpowiednich prekurosów metaloorganicznych.
2. Badanie czynników sterycznych i elektronowych warunkujących budowę, stabilność oraz reaktywność związków alkoksylowych oraz alkilonadtlenkowych metali.
3. Badanie procesu transformacji kompleksów alkilonadtlenkowych metali.
4. Badanie otrzymywanych układów reakcyjnych w wybranych procesach stechiometrycznych i katalitycznych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 5 maja 2019, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Rodzaj umowy: wynagrodzenie w ramach umowy o pracę
Stypendium: około 10000 PLN pełne koszty wynagrodzenia (przez 12 miesięcy)
Data rozpoczęcia: czerwiec 2019 r.
Okres zatrudnienia: maksymalnie 12 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o zatrudnienie.
2. CV.
W CV należy umieścić następujące klauzule: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)” oraz “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celach rekrutacyjnych Politechniki Warszawskiej.”
3. Autoreferat (nieprzekraczający 3500 znaków), zawierające zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych, dotychczasowych osiągnięciach z zaznaczeniem trzech najważniejszych, udziale i prowadzeniu projektów badawczych i własnych zamierzeniach badawczych.
4. Skan bądź kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz nadania stopnia naukowego
5. Spis publikacji z zaznaczeniem maksymalnie pięciu najważniejszych prac wykonanych w okresie ostatnich 5 lat pracy naukowej kandydata (po odliczeniu przerw w pracy naukowej), zgłoszeń patentowych, patentów, wdrożeń, projektów badawczych.
6. Listę projektów badawczych (aplikacyjnych, wdrożeniowych), którymi kandydat kierował lub był głównym wykonawcą oraz 1-3 najważniejsze publikacje będące wynikiem realizacji tego projektu, lub inne wymierne rezultaty projektu.
7. Dwie opinie o Kandydacie wystawione przez samodzielnego pracownika naukowego
8. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kandydata dla potrzeb Konkursu wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)” oraz “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celach rekrutacyjnych Politechniki Warszawskiej.”

Adres przesyłania zgłoszeń: ksuwala@ch.pw.edu.pl z dopiskiem OPUS14_PostDoc

Data dodania ogłoszenia: 2019-04-15 12:26:48

« wróć do ofert pracy