Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PANWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: magistrant – stypendysta
Wymagania:

Wymagania:
- rozpoczęte studia II stopnia, lub III-IV rok jednolitych studiów magisterskich, (ewentualnie III rok studiów licencjackich - przed obroną pracy licencjackiej) na kierunku biologia, biotechnologia, chemia lub pokrewne
- doświadczenie w pracy laboratoryjnej (na poziomie podstawowym), mile widziana znajomość podstaw technik biologii molekularnej oraz umiejętność pracy z hodowlami komórkowymi
- umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole,
- znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

Opis zadań:
- wyprowadzenie linii delecyjnych wybranych genów kodujących białka mitochondrialne oraz/lub podjednostek kanałów potasowych z wykorzystaniem techniki CRISPR/Cas9 w liniach komórkowych glioblastomy U-87MG i/lub HEK293T.
- wstępna analiza uzyskanych klonów technikami biochemicznymi

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ
Termin składania ofert: 26 kwietnia 2019, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Warunki zatrudnienia: stypendium w wysokości 1000zł/miesiąc, na okres 18 miesięcy

Dodatkowe informacje:

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU NALEŻY DOSTARCZYĆ
• list motywacyjny
• życiorys naukowy (curriculum vitae)
• opinia o kandydacie wystawiona przez pracownika naukowego (np. opiekuna praktyk lub pracy licencjackiej),
• informacje kontaktowe,
• oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)
• Oferty proszę przesyłać bezpośrednio do kierownika projektu: Bogusz Kulawiak, email: b.kulawiak@nencki.gov.pl
Klauzula o ochronie danych osobowych do zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych:

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl
Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2019 r.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Data dodania ogłoszenia: 2019-04-15 14:14:22

« wróć do ofert pracy