Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PANPoznań, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: student stypendysta (2 etaty)
Wymagania:

Wymagania wobec kandydatów:
1. Student wydziału informatyki II stopnia

Oczekiwania wobec kandydatów:
1. Znajomość matematyki i statystyki oraz umiejętność praktycznego zastosowania tych dziedzin.
2. Umiejętność programowania.
3. Doświadczenie w pracy z dużymi zbiorami danych.
4. Motywacja do pracy naukowej.
5. Chęć do nauki i umiejętność szybkiego uczenia się.
6. Zainteresowanie pracą naukową i upowszechnianiem wyników projektu (przygotowywanie publikacji oraz prezentacji konferencyjnych).
7. Dobra (lub bardzo dobra) umiejętność posługiwania się językiem angielskim.

Opis zadań:

Współpraca w tym projekcie da młodym badaczom szansę uczestnictwa w ważnych i interesujących badaniach o charakterze multidyscyplinarnym. Kandydaci będą mogli praktycznie zastosować narzędzia metodyczne, poznane w czasie studiów do rozwiązania ważnego praktycznego problemu. Udział w projekcie umożliwi także znaczne poszerzenie kompetencji poprzez zaawansowaną analizę danych i modelowanie ('mining scientific data'). Jest duża szansa na to, iż uzyskane wyniki pozwolą na ich opublikowanie w periodykach naukowych na światowym poziomie z listy Web of Science, dlatego też doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu i współautorstwo w publikacjach mogą stać się dla wykonawców ważnym elementem CV.

Główne zadanie badawcze:
Analiza różnych źródeł danych globalnych dotyczących różnych zmiennych związanych z intensywnymi opadami, wysokimi przepływami rzecznymi i powodziami, z wykorzystaniem narzędzi szeregów czasowych i statystyki, analizy harmonicznej, wielowymiarowej korelacji i regresji, detekcji zmian, a także algorytmów ewolucyjnych. Praca nad publikacjami naukowymi.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 23 kwietnia 2019, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Data rozpoczęcia pracy: 1 maja 2019
Maksymalny czas trwania oferty stypendialnej: 17 miesięcy

Dodatkowe informacje:

• Wynagrodzenie w wysokości 2000 zł miesięcznie na podstawie umowy stypendium.
• Umowa stypendium do końca trwania projektu 30.09.2020.
• Warunki zatrudnienia określa „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określony uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.”. Zatrudnionych zostanie dwoje kandydatów, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów. Zatrudnienie może zostać przyznane kolejnej osobie na liście rankingowej, w sytuacji, gdy którykolwiek z laureatów konkursu zrezygnuje z podpisania umowy stypendium.

Lista wymaganych dokumentów:
Życiorys kandydata z uwzględnieniem ewentualnych dotychczasowych osiągnięć naukowych (np. udział w projektach badawczych, nagrody i stypendia naukowe, uczestnictwo w kołach naukowych, udział w konferencjach).

Jednostka przedstawiająca ofertę stypendialną zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Zgłoszenia proszę kierować pocztą elektroniczną na obydwa adresy:
kundzewicz@yahoo.com iwona.pinskwar@isrl.poznan.pl

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być odwołana w każdym momencie poprzez złożenie oświadczenia woli w tym zakresie Kierownika Projektu (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystanie danych przed cofnięciem takiej zgody).”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk informuje, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 61 847 56 02 wew. 30, adres e-mail: krzysztof.ziomek@isrl.poznan.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody;
7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.

Data dodania ogłoszenia: 2019-04-16 10:21:59

« wróć do ofert pracy