Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i ZarządzaniaSzczecin, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: sypendysta doktorant
Wymagania:

- tytuł magistra w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, ekonomii lub socjologii,
- rozpoczęte studia doktoranckie w dyscyplinie nauk o zarządzaniu,
- rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz zdolności komunikacyjne,
- silna motywacja do pracy badawczej,
- znajomość języka angielskiego,
- umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego,
- mile widziana praca nad doktoratem z obszaru zachowań organizacyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi,
- mile widziane doświadczenie w zbieraniu i analizowaniu danych empirycznych oraz wcześniejsza aktywność naukowa (publikacje, udział w projektach badawczych, uczestnictwo w konferencjach itp.).

Opis zadań:

Pełniona funkcja – asystent badań empirycznych
Opis zadań w projekcie:
- kontaktowanie się z firmami wytypowanymi do udziału w projekcie z województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego,
- prowadzenie badań w firmach z wykorzystaniem ankiet papierowych i ankiet on-line (mogą być wymagane wizyty w firmach), badaniu podlegać będą wytypowane grupy pracowników,
- wprowadzanie danych do bazy, porządkowanie danych w bazie,
- przygotowywanie zestawień statystycznych dla firm,
- przygotowywanie pogłębionych przeglądów literatury dotyczących organizacyjnych uwarunkowań dzielenia się wiedzą.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 15 czerwca 2019, 23:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wys. 1700 zł brutto przez okres 12 miesięcy. Rozpoczęcie pracy od 01.09.2019 r.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
- CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, doświadczenie w poprzednich projektach badawczych oraz wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych,
- odpis dyplomu magistra lub stosowne zaświadczenie,
- zaświadczenie o statusie studenta doktoranta lub uczestnika studiów doktoranckich albo zaświadczenie o uczestnictwie w seminarium doktorskim i pracy nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej,
- zainteresowania naukowe lub krótki opis i tytuł planowanej rozprawy doktorskiej,
- list motywacyjny z uzasadnieniem zainteresowania projektem.

Przewidywana jest rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dołączenie oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)."

Kandydaci będą oceniani zgodnie z regulaminem NCN przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: aleksandra.rudawska@usz.edu.pl w terminie do 15 czerwca 2019 r.
Kontakt:
dr Aleksandra Rudawska (kierownik projektu),
Wydział nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
Instytut Zarządzania i Marketingu,
Katedra Organizacji i Zarządzania,
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin,
tel. 91 444 1991;
e-mail: aleksandra.rudawska@usz.edu.pl

Wyniki konkursu będą ogłoszone do 05.07.2019 r.
Krótki opis projektu:
Głównym celem projektu jest ocena efektów oraz organizacyjnych uwarunkowań dzielenia się wiedzą przez pracowników ze szczególnym uwzględnieniem trzech form zachowań związanych z dzieleniem się wiedzą. Analiza związku między zachowaniami pracowników związanymi z dzieleniem się wiedzą i efektami uzyskiwanymi przez organizacje umożliwi poznanie czy poszczególne formy zachowań związanych z dzieleniem się wiedzą mają znaczenie w odniesieniu do innowacyjności oraz efektywności, a także wskazanie, które zachowania należy wspierać, by uzyskać zamierzone efekty.
W projekcie przyjęto podejście knowldge governance approach, zgodnie z którym dąży się do poznania, jakie mechanizmy zarządzania wywierają wpływ na procesy wiedzy w organizacji oraz do uwzględnienia interakcji między uwarunkowaniami organizacyjnymi a uwarunkowaniami indywidualnymi (m.in. motywacja) w kształtowaniu zachowań pracowników związanych z wiedzą.
W ramach projektu prowadzone są badania ankietowe wśród kadry zarządzającej i pracowników wiedzy średnich i dużych firm, badając wielu pracowników na dany podmiot. Po zebraniu danych przeprowadzone zostaną analizy przyczynowo-skutkowe między badanymi zmiennymi przy zastosowaniu modelowania równań strukturalnych oraz analiz wielo-poziomowych.

Data dodania ogłoszenia: 2019-05-15 15:33:48

« wróć do ofert pracy