Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Warszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant
Wymagania:

• tytuł zawodowy magistra biologii, biotechnologii lub kierunków pokrewnych
• dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca korzystanie z literatury anglojęzycznej
• motywacja do pracy naukowej, dążenie do samodzielności w pracy badawczej, umiejętność planowania oraz organizacji pracy samodzielnie oraz w zespole
• atutem będzie doświadczenie w jednej z dziedzin:
 biologii molekularnej (izolacja i analiza DNA, RNA oraz białek),
 badaniach oddziaływań białko-białko/białko-lipid lub badaniach aktywności enzymatycznej,
 pracy z materiałem roślinnym,

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys z listą dotychczasowego dorobku (np. udział w konferencjach, stażach i praktykach, uzyskane nagrody, stypendia i wyróżnienia, współautorstwo artykułów naukowych lub popularnonaukowych), zawierający następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych DZ. Ust. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”
2. List motywacyjny, wskazujący w jaki sposób doświadczenie i zainteresowania kandydata będą jego atutem podczas realizacji projektu.
3. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich (lub informację dotyczącą planowanego terminu obrony pracy magisterskiej- przed 5 lipca 2019 r.)
4. Wykaz ocen z ostatniego etapu studiów oraz średnia ocen ze studiów
5. Listy referencyjne lub dane kontaktowe 2 osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi

Opis zadań:

Doktorant będzie zaangażowany w realizację projektu NCN-OPUS pt. „Integracja przekazu sygnału od światła i stresu osmotycznego- funkcje molekularne białka PMI1 z Arabidopsis thaliana”, kierowanego przez dr Olgę Sztatelman, realizowanego w Pracowni Fosforylacji Białek, kierowanej przez prof. dr hab. Grażynę Dobrowolską. Celem projektu jest zrozumienie roli białka PMI1 (Plastid Movement Impaired) w przekazywaniu sygnału stresu w roślinach. Białko to jest zaangażowane w reakcje roślin indukowane światłem, wykazano także jego udział w odpowiedzi na stres solny. Postulujemy, że PMI1 może działać jako czynnik dostrajający próg aktywacji odpowiedzi na stres solny i zapewniający niewielką aktywność szlaków stresowych w warunkach bezstresowych. Alternatywnie, PMI1 może zapewniać specyficzną dla określonych tkanek i zależną od światła modulację odpowiedzi na stres solny. W projekcie skupimy się na jego dwóch potencjalnych funkcjach molekularnych:
1. wiązaniu fosfolipidów przez domenę NT-C2 białka PMI1 oraz wynikających z tego zmianach lokalizacji wewnątrzkomórkowej w odpowiedzi na zmienne warunki środowiska. Wiązanie lipidów przez białko rekombinowane badane będzie z wykorzystaniem m.in. metod biochemicznych i fluorescencyjnych. Lokalizacja wewnątrzkomórkowa będzie obserwowana przy użyciu mikroskopii konfokalnej w roślinach transgenicznych PMI1-YFP.
2. funkcji PMI1 jako inhibitora kinaz aktywowanych stresem osmotycznym, którą zaobserwowano w trakcie badań wstępnych. Badania będą obejmowały sprawdzanie specyficzności względem kinaz, mapowanie miejsca oddziaływania PMI1-kinaza oraz charakterystykę oddziaływania metodami ITC i BLI.
Aby sprawdzić jak obie te aktywności PMI1 łączą się ze sobą i jakie jest ich znaczenie fizjologiczne, planowane jest uzyskanie metodą CRISPR/Cas9 roślin Arabidopsis thaliana pozbawionych całego genu PMI1 oraz jego fragmentów odpowiedzialnych za różne postulowane funkcje. Planowane badania obejmują zbadanie fenotypów uzyskanych roślin w odpowiedziach na stres.

Dodatkowych informacji może udzielić kierownik projektu: olga.sztatelman@ibb.waw.pl

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 30 czerwca 2019, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

- wysokość stypendium: 4 500 zł miesięcznie przez 36 miesięcy,
- możliwość zdobywania nowych umiejętności i doświadczenia, poprzez udział w warsztatach, konferencjach i wyjazdach naukowych,
- preferowana data rozpoczęcia pracy: sierpień/wrzesień 2019 r.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres olga.sztatelman@ibb.waw.pl z tytułem „doktorant OPUS nazwisko”

Data dodania ogłoszenia: 2019-05-16 11:58:29

« wróć do ofert pracy