Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMedGdańsk, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant (2 etaty)
Wymagania:

1. Tytuł magistra biotechnologii, biologii lub kierunków pokrewnych.
2. Kandydat w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie przeszedł pozytywnie rekrutację na studia doktoranckie.
3. Kandydat musi spełniać wymogi określone w REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI, wprowadzonym uchwałą Rady NCN 96/2016z dnia 27 października 2016r.
4. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Opis zadań:

Doktorant będzie przeprowadzał badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej nowych związków aktywowanych światłem w stosunku do bakterii z grupy ESKAPE. Ponadto doktorant jest odpowiedzialny za przeprowadzenie badań cyto- i genotoksyczności nowych związków aktywowanych światłem zarówno wobec komórek prokariotycznych jak i linii komórek eukariotycznych. Doktorant będzie odpowiedzialny za analizę czynników wirulencji bakterii z gatunku Staphylococcus aureus i/lub Pseudomonas aeruginosa. Doktorant będzie zobowiązany do regularnego opracowywania i prezentowania uzyskanych wyników na spotkaniach zespołu badawczego.

Typ konkursu NCN: Projekt międzynarodowy – NZ
Termin składania ofert: 31 lipca 2019, 12:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: 36 miesięcy
Data rozpoczęcia pracy: 1.10.2019
Kwota stypendium: 3000 zł/miesiąc

Dodatkowe informacje:

W wyznaczonym terminie proszę przesłać na adres joanna.nakonieczna@biotech.ug.edu.pl (z dopiskiem w tytule wiadomości "Konkurs Sheng"), lub dostarczyć na adres Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk, Katedra Biotechnologii, pok. 102 następujące dokumenty:
1. CV uwzględniające ww. oczekiwania (dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym ew. publikacje, nagrody i wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach, stażach krajowych, zagranicznych itp.)
2. Dokument potwierdzający status doktoranta lub (odpowiednio) oświadczenie o zamiarze ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie, rozpoczynające się od 1 października 2019 r.

Ocena kompetencji i dorobku kandydatów zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI, wprowadzonym uchwałą Rady NCN 96/2016z dnia 27 października 2016r.

Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Ewentualne zapytania należy wysyłać na adres: joanna.nakonieczna@biotech.ug.edu.pl

Data dodania ogłoszenia: 2019-06-03 12:42:24

« wróć do ofert pracy