Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii Teoretycznej, Pracownia Modelowania MolekularnegoGdańsk, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: adiunkt naukowy (postdoc)
Wymagania:

- Stopień doktora nauk chemicznych, fizycznych lub dziedzin pokrewnych lub nauk matematycznych.
- Znajomość metod matematycznych fizyki, podstaw metod numerycznych, mechaniki statystycznej, fizyki polimerów i fizykochemii biomakromolekuł
- Umiejętność samodzielnego posługiwania się metodami molekularnej mechaniki kwantowej (ab initio, półempirycznymi i DFT), analizy hiperpowierzchni energii potencjalnej oraz obliczania właściwości fizykochemicznych badanych układów.
- Umiejętność posługiwania się narzędziami analizy statystycznej w kontekście analizy baz danych strukturalnych białek w celu wyznaczenia funkcji rozkładu wybranych wielkości geometrycznych.
- Umiejętność pracy na stacjach roboczych pod systemem UNIX na poziomie co najmniej średniozaawansowanego użytkownika.
- Znajomość podstaw programowania w języku C, C++ lub FORTRAN.
- Rzetelność i umiejętność samodzielnego rozwiązywania postawionych zadań naukowych.

Opis zadań:

Celem projektu jest zwiększenie rozdzielczości i zdolności przewidywań struktur białek pakietu UNRES do symulacji gruboziarnistych białek, jak również wprowadzenie do niego funkcji racemizacji reszt aminokwasowych. Zadania pracownika zatrudnionego na stanowisku opisanym w niniejszej ofercie będą następujące:
- Zakodowanie wprowadzenia do modelu dodatkowych centrów oddziaływań oraz nowych potencjałów oddziaływań lokalnych i korelacyjnych opracowanych w ramach projektu.
- Parametryzacja nowych potencjałów na podstawie hiperpowierzchni energii oddziaływań układów modelujących fragmenty łańcucha polipeptydowego oraz wielkości wyznaczonych z bazy PDB.
- Kalibracja i testowanie pola siłowego.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 31 lipca 2019, 23:59
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

- Umowa na pracę na stanowisku adiunkta naukowego na 1 rok..
- Orientacyjny czas rozpoczęcia zatrudnienia: 1.10.2019.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty wymagane do aplikacji:

1. List motywacyjny

2. Życiorys naukowy zawierający listą publikacji
- kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu doktorskigo

3. Co najmniej 1 opinia z poprzedniego miejsca zatrudnienia lub opinia promotora pracy doktorskie.

Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Dziekana Wydziału Chemii UG, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk, wysłać pocztą, adresując przesyłkę do prof. J.A. Liwo lub wysłać pocztą elektroniczną na adres adam.liwo@ug.edu.pl (preferowany sposób). W tym ostatnim przypadku list motywacyjny może być treścią listu elektronicznego, do którego proszę dołączyć skany dokumentów.

Po upływie terminu składania, złożone oferty zostaną poddane wstępnej selekcji a wyselekcjonowani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjna do siedziby Wydziału Chemii UG (w połowie sierpnia 2019).
Pytania w sprawie oferty proszę kierować mailowo do prof. Józefa Adam Liwo na adres adam.liwo@ug.edu.pl lub adam.liwo@gmail.com

Data dodania ogłoszenia: 2019-06-05 11:45:25

« wróć do ofert pracy