Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet WarszawskiWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: post-doc
Wymagania:

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1. Posiadać stopień naukowy doktora nauk humanistycznych nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie lub przedstawić dokumenty potwierdzające otrzymanie stopnia doktora nauk humanistycznych przed podpisaniem umowy o pracę.
2. Posiadać udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji z zakresu historii i/lub archeologii Cesarstwa Rzymskiego, w szczególności zagadnień związanych z armią rzymską i okresem późnego antyku. Mile widziana znajomość problematyki prowincji dolnodunajskich
3. Posiadać wiedzę na temat historii i archeologii prowincji granicznych cesarstwa rzymskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z armią rzymską oraz procesami transformacji armii w okresie późnoantycznym.
4. Znać język angielski na poziomie umożliwiającym formułowanie tekstów naukowych oraz znać język niemiecki na poziomie co najmniej umożliwiającym zapoznanie się z literaturą naukową.

Opis zadań:

1. Analiza i interpretacja danych archeologicznych zebranych podczas prac terenowych prowadzonych w ramach projektu
2. Pomoc w zebraniu literatury i materiału ilustracyjnego z zakresu problematyki związanej z transformacją armii i społeczeństwa późnoantycznego w prowincjach przygranicznych cesarstwa rzymskiego
3. Współpraca w przygotowaniu wstępnego opracowania wyników badań prowadzonych w ramach ww. projektu (opracowanie dokumentacji i analiza wyników i analogicznych odkryć)
4. Współpraca w przygotowaniu tekstu publikacji końcowej projektu (praca redakcyjna, krytyczna korekta materiału ilustracyjnego i ich opisu oraz zestawień tabelarycznych)
5. Współpraca w pracach związanych z realizacją grantu, popularyzacją wyników badań oraz współautorstwo w publikacjach związanych tematycznie z realizowanym projektem

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 30 czerwca 2019, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

pełny etat na Uniwersytecie Warszawskim, umowa o pracę na czas określony. Wynagrodzenie wynosi 36 000 PLN brutto łącznie za cały okres zatrudnienia (około 10 miesięcy).

Dodatkowe informacje:

Po zapoznaniu się ze zgłoszeniami, Komisja Konkursowa dokona ich oceny. Komisja zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną i negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z najlepszymi oferentami. Ewentualna rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 24-25.07.2019 r. O wynikach konkursu Kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. Szczegółowych informacji udziela dr hab. Agnieszka Tomas drogą mailową: agnieszka.tomas@uw.edu.pl

Data dodania ogłoszenia: 2019-06-12 11:14:57

« wróć do ofert pracy