Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki StosowanejKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: post-doc
Wymagania:

Wymagania:
• doktorat w zakresie fizyki, biofizyki, chemii lub nauk pokrewnych,
• doświadczenie w pracy eksperymentalnej z materiałem biologicznym (wizualizacja uszkodzeń DNA, rekonstruowanie chromatyny, hodowle komórkowe, izolacja organelli komórkowych),
• doświadczenie w mikroskopii sił atomowych (AFM), mikroskopii fluorescencyjnej oraz spektroskopii Ramana i w zakresie podczerwieni,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

Udział w projekcie badawczym pt. „Lokalne zmiany konformacji DNA w wyniku uszkodzenia i naprawy”:
• przygotowywanie materiału biologicznego (izolacja chromatyny, indukcja uszkodzeń DNA, barwienia fluorescencyjne),
• wykonywanie pomiarów mikroskopowych i spektroskopowych (mikroskopia fluorescencyjna, AFM, spektroskopia Ramana, spektroskopia Ramana wzmocniona powierzchniowo (SERS), spektroskopia Ramana wzmocniona na ostrzu sondy skanującej (TERS)),
• wielowymiarowa analiza statystyczna otrzymanych danych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 30 czerwca 2019, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Oferujemy:
• 3-letni kontrakt obejmujący maksymalne wynagrodzenie przewidziane przez NCN,
• atrakcyjną pracę w ramach interdyscyplinarnego projektu badawczego,
• dostęp do unikalnej, specjalistycznej aparatury,
• udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.

Dodatkowe informacje:

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV oraz listę publikacji drogą mailową do 30.06.2019.
prof. dr hab. Marek Szymoński: ufszymon@cyf-kr.edu.pl
dr Ewelina Lipiec: ewelina.lipiec@uj.edu.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dla kandydata do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony¬ osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych www.iod.uj.edu.pl, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu w sprawie konkursu w Zakładzie Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii Instytutu Fizyki UJ na stanowisko adiunkt badawczy (post-doc) w ramach projektu OPUS 16 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) pt. „Lokalne zmiany konformacji DNA w wyniku uszkodzenia i naprawy” w ramach wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą – Kodeks pracy;
a. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w sprawie konkursu w Zakładzie Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii Instytutu Fizyki UJ na stanowisko adiunkt badawczy (post-doc) w ramach projektu OPUS 16 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) pt. „Lokalne zmiany konformacji DNA w wyniku uszkodzenia i naprawy” – zgodą jest Pani /Pana wyraźne działanie w postaci przesłania Administratorowi CV. Zgoda na przetwarzania danych osobowych dotyczy danych, które dobrowolnie Pan/Pani przekazuje w ramach złożonego CV, a które nie wynikają z ustawy – Kodeks pracy.
4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Poddanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest dobrowolne.
5. Jeśli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Jagielloński w ramach usługi Office 365, mogą być one przekazywane do państw trzecich (USA) na podstawie zawartej umowy powierzenia wraz z klauzulami oraz gwarancją wdrożenia przez Microsoft dokumentu zwanego „Tarczą Prywatności”.
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji. W przypadku nie zawarcia
z Panią/Panem umowy po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte.
7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na warunkach i zasadach określonych w RODO.
8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: ufszymon@cyf-kr.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków
lub wycofać osobiście stawiając się w Zakładzie Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii, w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, na ulicy Łojasiewicza 11 w Krakowie.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Data dodania ogłoszenia: 2019-06-12 11:53:45

« wróć do ofert pracy