Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant-stypendysta
Wymagania:

Wymagane kwalifikacje:
• Tytuł magistra (inżynieria środowiska, ochrona środowiska, ekologia, nauki o ziemi, matematyka stosowana lub dyscypliny pokrewne);
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca pisanie prac naukowych, wystąpienia na konferencjach międzynarodowych oraz swobodne porozumiewanie się z zagranicznymi partnerami;
• Znajomość obsługi programów GIS (np. QGIS, ArcGIS);
• Podstawowa umiejętność programowania (np. R, Matlab) ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień statystycznych będzie atutem;
• Doświadczenie w pracy z modelami hydrologicznymi i ekologicznymi będzie atutem;
• Doświadczenie w analizie danych monitoringowych z zakresu ekologii rzek będzie atutem;
• Gotowość do udziału w krótkich (do 5 dni) wyjazdach zagranicznych do instytucji partnerskich (Wielka Brytania, Niemcy, Austria).

Opis zadań:

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW poszukuje doktoranta-stypendysty do pracy w Katedrze Inżynierii Wodnej, w Zakładzie Hydrologii i Zasobów Wodnych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku realizowała będzie zadania badawcze w ramach grantu SONATA 14 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki p.t. „The effect of river flow variability and extremes on biota of temperate floodplain rivers under multiple pressures” (nr 2018/31/D/ST10/03817). Celem niniejszego projektu jest zbadanie wpływu zmienności przepływu rzeki, ze szczególnym uwzględnieniem susz i powodzi, na elementy biotyczne (makrobezkręgowce, ichtiofauna) europejskich rzek strefy umiarkowanej w obliczu presji takich jak zmiany klimatu, zmiany użytkowania ziemi i zmiany gospodarowania wodą. W ramach projektu związki między przepływem a biotami zostaną zbadane za pomocą trzech różnych metody zaadaptowanych do odpowiednich skal przestrzennych: (1) systematyczny przegląd literatury i meta-analiza stanowiące syntezę wyników oryginalnych badań w skali sub-europejskiej; (2) modelowanie statystyczne prowadzone w skali kraju (rzeki Polski); (3) ekohydrologiczna kaskada modeli w skali zlewni. Głównym zadaniem doktoranta będą analizy związków między różnymi wskaźnikami przepływu rzecznego a miarami ekologicznymi rzek określającymi stan ichtiofauny i fauny bezkręgowej. Analizy te zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem wyżej wymienionych metod, przy czym zakres pracy doktoranta będzie obejmował głównie systematyczny przegląd literatury oraz modelowanie statystyczne. Idealny profil kandydata obejmuje zainteresowania badawcze z pogranicza hydrologii i ekologii rzek oraz doświadczenie w pracy z modelami statystycznymi. Pożądane cechy to również: wysoka motywacja do pracy naukowej, umiejętność pracy zespołowej oraz dyspozycyjność.

Typ konkursu NCN: SONATA – ST
Termin składania ofert: 13 sierpnia 2019, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 3200 zł/mies. Okres pracy w projekcie - 36 miesięcy. Planowany początek: 1 października 2019 r. Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z kierownikiem projektu, który może udzielić dodatkowych informacji:
Dr hab. Mikołaj Piniewski, mpiniewski@levis.sggw.pl

Dodatkowe informacje:

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 27 sierpnia 2019 r. Kandydaci mogą zostać poproszeni o dodatkowe informacje lub o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawicielami komisji stypendialnej w dniach 14-27 sierpnia 2019 r. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. W przypadku braku zadowalających ofert konkurs może zostać przedłużony.

Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny w języku angielskim;
2) CV z informacją o dorobku naukowym;
3) Odpis dyplomu magistra;
4) Praca magisterska (pdf);
5) Opinia opiekuna naukowego (preferowane) bądź stosowne dane kontaktowe.
Prosimy o przesyłanie aplikacji wyłącznie drogą elektroniczną na adres: mpiniewski@levis.sggw.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „SONATA PhD”.

Kandydaci muszą spełniać wymagania NCN opisane w Regulaminie Przyznawania Stypendiów Naukowych w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków NCN (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.). W praktyce, aby w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie mieć wymagany przez NCN status doktoranta, zwycięzca konkursu powinien wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SGGW (http://www.sggw.pl/nauka/sekcja-obslugi-nauki/szkola-doktorska_).

Data dodania ogłoszenia: 2019-07-11 23:19:58

« wróć do ofert pracy