Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski Warszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant - stypendysta
Wymagania:

- tytuł magistra biologii, biotechnologii lub kierunków pokrewnych (termin dostarczenia dyplomu: do 30 września 2019);
- doświadczenie w pracy laboratoryjnej i znajomość obsługi urządzeń laboratoryjnych;
- znajomość technik biologii molekularnej oraz zagadnień z zakresu genetyki i genomiki;
- dobra znajomość języka angielskiego;
- umiejętność pracy w zespole, sumienność i motywacja do pracy badawczej.

Opis zadań:

Tytuł projektu: "Przełączanie stanów chromatyny: mechanizmy działania oraz regulacja aktywności kompleksu SWI/SNF w Arabidopsis thaliana"
Kierownik projektu: dr Rafał Archacki
Opis projektu: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/385720-pl.pdf

Doktorant(ka) będzie prowadzić badania nad wpływem wytypowanych znaczników i białek chromatynowych na aktywność kompleksu SWI/SNF. W badaniach stosowane będą zaawansowane metody biologii molekularnej, genetyki i genomiki (m.in. mapowanie pozycji nukleosomów, analizy transkryptomiczne, konstruowanie linii transgenicznych, system CRISPR/Cas9).

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ
Termin składania ofert: 20 września 2019, 10:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Przewidywany czas trwania stypendium: 42 m-ce (planowana data rozpoczęcia: 01.10.2019)
Wysokość stypendium: 4000 PLN/m-c

Praca w młodym zespole, możliwość zdobywania nowych umiejętności i doświadczenia, współpraca z innymi grupami badawczymi w kraju i za granicą.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie powinno zawierać:
- CV oraz list motywacyjny
- kontakt do 1-2 pracowników naukowych, którzy mogą dostarczyć referencje
- kopie uzyskanych dyplomów
- skan podpisanej zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych (klauzula zgody znajduje się na końcu ogłoszenia).

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: sonatabis.archacki@gmail.com
Zgłoszenie zostanie potwierdzone drogą mailową.
Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do złożenia dokumentów i udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UW, zaplanowanym w terminie 23-25 września 2019 r. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/pl/node/71


Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość́ przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się̨ za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania stypendysty i zawarcia umowy stypendialnej z Uniwersytetem Warszawskim;
4. Podane dane będą̨ przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
6. Dane nie będą̨ udostępniane podmiotom zewnętrznym;
7. Dane przechowywane będą̨ przez okres: do odwołania przez Panią̨/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania stypendysty i zawarcia umowy stypendialnej z Uniwersytetem Warszawskim.
Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż̇ podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

data podpis

Data dodania ogłoszenia: 2019-08-13 16:40:49

« wróć do ofert pracy