Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski-Wydział Geografii i Studiów RegionalnychWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Stypendysta
Wymagania:

1. Status studenta studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej (po 01.10.2019).
2. Dobra znajomość tematyki związanej z turystyką i rekreacją, krajobrazem, usługami ekosystemowymi,
3. Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne korzystanie z literatury naukowej,
4. Znajomość GIS oraz umiejętność opracowywania map,
5. Umiejętność analizy danych pozyskanych z mediów społecznościowych,
6. Rzetelność, skrupulatność, pracowitość i odpowiedzialność za powierzone prace,
7. Gotowość do ciągłego doskonalenia się i rozszerzania posiadanych umiejętności,
8. Gotowość do aktywnego udziału w konferencjach i stażach naukowych, w tym zagranicznych,
9. Zaradność, motywacja do pracy naukowej, duże zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą,
10. Doświadczenie badawcze potwierdzone udziałem w konferencjach oraz autorstwem/współautorstwem publikacji naukowych.
11. Dyspozycyjność: możliwość poświęcenie dużej ilości czasu na pracę w projekcie.

Opis zadań:

Do zadań stypendysty należało będzie w szczególności:
Udział w budowaniu baz danych i opracowaniu narzędzi badawczych,
Udział w przeprowadzaniu analiz statystycznych i przestrzennych,
Udział w badaniach terenowych i analizach studiów przypadku,
Opracowanie kartograficzne wyników badań,
Prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych,
Popularyzacja problematyki prowadzonych badań.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 29 września 2019, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Okres realizacji zadań: 30 miesięcy od 01.10.2019.
Umowa stypendium w wysokości 2000 PLN miesięcznie

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
• dokument potwierdzający uczęszczanie na studia doktoranckie bądź przyjęcie do szkoły doktorskiej od 01.10.2019.
• udokumentowane doświadczenie w zakresie wymagań stawianych Stypendyście
• CV (zawierające informacje o doświadczeniach badawczych i publikacjach naukowych oraz uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach),
• list motywacyjny,
• wskazanie co najmniej jednej osoby, z którą będzie można się kontaktować w celu uzyskania rekomendacji (z podstawowymi danymi kontaktowymi),
• informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik RODO_PL: pobrany, wydrukowany, podpisany i zeskanowany dokument z pkt 2 z formularzy związanych z nawiązaniem stosunku pracy – link do pobrania dokumentu http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/

Zgłoszenia i sposób rekrutacji:
Zgłoszenie należy przysłać na adres:
Dr hab. Sylwia Kulczyk
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa

lub drogą elektroniczną w formie PDF na adres: skulczyk@uw.edu.pl

Data dodania ogłoszenia: 2019-09-11 14:53:06

« wróć do ofert pracy