Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii NaukKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Stypendysta-student
Wymagania:

Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:
- jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów,
- jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Kandydat na stanowisko Stypendysty powinien odznaczać się:
1) umiejętnością statystycznej analizy danych,
2) znajomością zagadnień z obszaru biologii, farmakologii lub nauk pokrewnych,
3) znajomością metod biochemicznych, molekularnych oraz komórkowych,
4) znajomością języka polskiego i angielskiego pozwalającą na czytanie oraz pisanie prac naukowych, a także swobodną komunikację werbalną,
5) rzetelnością, dokładnością i wysoką motywacją do pracy badawczej.

Opis zadań:

1) planowanie, wykonywanie badań i analizę doświadczeń mających na celu ocenę neuroprotekcyjnego potencjału nowych ligandów receptorów AhR i PPARγ,
2) opracowanie i właściwa archiwizacja wyników,
3) przygotowywanie manuskryptów prac naukowych,
4) przygotowanie projektów naukowych i pozyskiwanie funduszy na badania,
5) przestrzeganie regulaminów i zarządzeń obowiązujących w IF PAN.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 25 października 2019, 15:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Umowa stypendialna.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
1)dokument potwierdzający status studenta /doktoranta/uczestnika studiów doktoranckich,
2) życiorys naukowy / CV,
3) certyfikat o znajomości języka angielskiego, jeżeli jest posiadany,
4) informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych,
5) informacja o nagrodach i wyróżnieniach kandydata wynikających z prowadzonych badań,
6) informacja o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 8 do Regulaminu ochrony danych osobowych z dnia 25.05.2018r.) – załącznik do formularza.

Komisja stypendialna rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium naukowego NCN biorąc pod uwagę ich kompletność oraz spełnienie warunków przedstawionych w ogłoszeniu
o konkursie.
Komisja stypendialna, rozpatruje wnioski o przyznanie stypendiów naukowych NCN, oceniając:
a) kompetencje kandydatów do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym,
b) dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydatów,
c) nagrody i wyróżnienia kandydata wynikające z prowadzonych badań.

Zapytania oraz zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacja prosimy przesyłać na adres e-mail: ifpan@if-pan.krakow.pl wpisując w tytule e-maila: „Rekrutacja Opus 16 - STYPENDYSTA”.
Termin zgłaszania kandydatur: 25.10.2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28.10.2019 r.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na zgłoszenia jedynie wybranych kandydatów.Załącznik:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, ul. Smętna 12, 31-343 Kraków, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu.
2. Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych ul. Smętna 12, 31-343 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@if-pan@krakow.pl lub pod nr telefonu 668 288 484.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy stypendialnej (stanowisko: student-stypendysta) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych w związku z zawartą umową – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji ww. umowy.
5. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację ww. umowy.
6. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w związku
z wykonywaniem powierzonego im zadania.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przygotowania i wykonania umowy, w tym dokonania wzajemnych rozliczeń, przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami oraz przez okres archiwizacji dokumentacji.
8. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.

Potwierdzam, że zapoznałam(-em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

…………………………………………………………………
miejscowość, data, czytelny podpis

Data dodania ogłoszenia: 2019-10-09 14:40:12

« wróć do ofert pracy