Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Fizyki UAM, Zakład Fizyki MakromolekularnejPoznań, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: adiunkt badawczy - post doc
Wymagania:

Kandydat(ka) powinien(na) legitymować się:
- stopniem naukowym doktora w zakresie nauk fizycznych, chemicznych, biologicznych lub pokrewnych,
- doświadczeniem w pracy laboratoryjnej w dziedzinie biofizyki i/lub fizykochemii białek, w tym technik spektroskopowych (FTIR, NMR), mikroskopowych (TEM i / lub AFM).
Kandydat powinien cechować się również samodzielnością oraz umiejętnościami pracy w zespole.
Z uwagi na interdyscyplinarny i międzynarodowy charakter projektu
wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

Wyłoniony kandydat będzie brał udział w przygotowaniu próbek oraz badaniach mikroskopowych (TEM, AFM) i spektroskopowych (NMR, FTIR) i DLS w ramach projektu " Mechanizmy wiązania i transportu w osoczu oligomerów amyloidu beta przez albuminę ludzką (HSA) w obecności wybranych ligandów".
Streszczenie projektu: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/392457-pl.pdf

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 12 listopada 2019, 12:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu.
Czas zatrudnienia do 24 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Zainteresowani proszeni są do dostarczenia następujących dokumentów (w języku angielskim):
• Curriculum Vitae wraz z dotychczasowym dorobkiem naukowym
• listu motywacyjnego z opisem kwalifikacji,
• kopii dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów doktoranckich i uzyskanie stopnia doktora.
• nazwisk dwóch pracowników nauki mogących wystawić referencje,
• oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści:
„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia., zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”
termin składania dokumentów: 2019-11-12 godzina 12:00
postępowanie kwalifikacyjne: 2019-11-12 godzina 13.00;
miejsce: sala seminaryjna Zakładu Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki UAM, ul Uniwersytetu Poznańskiego 2, 61-614
Poznań;

tryb rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna z komisją (osobiście lub w trybie telekonferencji internetowej)
Forma składania ofert: dowolnie (elektronicznie lub pisemnie)
Szczegółowych informacji udziela kierownik projektu:
Prof. dr hab. Maciej Kozak
Zakład Fizyki Makromolekularnej
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2
61-614 Poznań
lub na adres: mkozak@amu.edu.pl
• Szczegółowa informacja na temat zakresu przetwarzania danych osobowych w Jednostce:
https://www.dropbox.com/s/xpf4dcmka89p9ab/RODO_klauzula informacyjna dla kandydat%C3%B3w do pracy.pdf?dl=0

Data dodania ogłoszenia: 2019-10-09 22:48:19

« wróć do ofert pracy