Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i BiotechnologiiOlsztyn, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant - stypendysta (2 etaty)
Wymagania:

• Tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie biotechnologia.
• Kandydat powinien być doktorantem polskiej uczelni, na wydziale o profilu biologicznym.
• Co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
• Umiejętność strategicznego planowania pracy laboratoryjnej.
• Współautor co najmniej 2 oryginalnych prac naukowych z listy JCR w zakresie biologii rozrodu zwierząt, w szczególności dotyczących endokrynologii rozrodu.
• Praktyczna znajomość technik laboratoryjnych, w tym z zakresu biologii molekularnej, m.in.:
- Umiejętność hodowli in vitro tkanek i komórek zwierzęcych;
- Izolacja RNA z tkanek i komórek, ocena jakości RNA przy użyciu bioanalizatora, odwrotna transkrypcja, projektowanie starterów, Real-Time PCR;
- Izolacja białka z tkanek i komórek, analiza Western-Blot,
- Wykonywanie testów immunoenzymatycznych (ELISA) i analiza wyników
Mile widziane dokumenty potwierdzające znajomość powyższych technik (certyfikaty ze szkoleń, publikacje naukowe, których kandydat jest współautorem, doniesienia konferencyjne, których kandydat jest współautorem).

• Znajomość statystyki oraz narzędzi analizy bioinformatycznej na poziomie umożliwiającym kompleksową analizę wyników.
• Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie i pisanie prac naukowych.
• Gotowość do wyjazdu na kilkumiesięczny naukowy staż zagraniczny.
• Umiejętność pisania prac naukowych i projektów badawczych.
• Pracowitość, systematyczność, gotowość do pogłębiania wiedzy i umiejętność pracy w zespole.

Opis zadań:

Stypendyści będą uczestniczyć w następujących zadaniach badawczych realizowanych w projekcie OPUS 13, pt. „Rola chemeryny w macicy świni w okresie okołoimplantacyjnym” , kierowanym przez dr hab. Ninę Smolińską, prof. UWM:

Zad. 9 - Zbadanie wpływu chemeryny na koncentrację białek czynników związanych z apoptozą w homogenatach endometrium świń
Zad. 10 - Zbadanie wpływu chemeryny na aktywację szlaków sygnałowych Erk1/2 i Akt w endometrium świń w 10-12 dniu cyklu rujowego
Zad. 11 - Zbadanie wpływu chemeryny na profil transkryptomiczny komórek endometrium świń przy użyciu Sekwencjonowania Nowej Generacji (NGS)
Zad. 12 - Określenie wpływu chemeryny na profil proteomiczny komórek endometrium świń przy użyciu spektrometrii masowej (MS)

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 20 grudnia 2020, 19:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe wypłacane przez 12 miesięcy od następnego miesiąca po podpisaniu umowy stypendialnej (zawartej pomiędzy stypendystą a Uczelnią), po wykonaniu pracy. Przewidywane rozpoczęcie pracy: 19.01.2020.

Dodatkowe informacje:

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie na adres e-mail: nina.smolinska@uwm.edu.pl:
• CV uwzględniające aktualne dane teleadresowe, dotychczasowe osiągnięcia naukowe, publikacje w czasopismach naukowych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, nagrody, staże naukowe krajowe i zagraniczne, udział w projektach badawczych, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Dz.U. 2018, poz. 1000, z późn.zm.”)
• kopii dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
• informacji o posiadanym statusie doktoranta,
• kopię prac naukowych,
• kopie certyfikatów potwierdzających znajomość technik molekularnych

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami
(o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Data dodania ogłoszenia: 2019-12-03 12:21:49

« wróć do ofert pracy